عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com 2017-05-22T11:42:27+01:00 mihanblog.com جوانی خزان شد !محمدکدخدایی(عرفان 2017-05-19T21:28:54+01:00 2017-05-19T21:28:54+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/986 محمد کدخدایی جوانی خزان شد !محمدکدخدایی(عرفانشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۸ ق.ظ جوانی خزان شد !زدم بر جبین دست از فرط درددریغا :  جوانی  خزان شد

جوانی خزان شد !محمدکدخدایی(عرفان

شنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۸ ق.ظ
 جوانی خزان شد !

زدم بر جبین دست از فرط درد

دریغا :  جوانی  خزان شد


]]>
دوای درد من می گشته است !محمد کدخدایی (عرفان) 2017-05-19T20:19:35+01:00 2017-05-19T20:19:35+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/985 محمد کدخدایی دوای درد من می گشته است !محمد کدخدایی (عرفان)شنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۴۴ ق.ظدوای درد من ،می گشته است میزندگی بی میبا مرگ میشود طی

دوای درد من می گشته است !محمد کدخدایی (عرفان)

شنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۴۴ ق.ظ

دوای درد من ،می گشته است می

زندگی بی می

با مرگ میشود طی


]]>
رقص بندری در حمایت از رییس جمهور!محمدکدخدایی(عرفان) 2017-05-18T21:47:00+01:00 2017-05-18T21:47:00+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/984 محمد کدخدایی رقص بندری در حمایت از رییس جمهور!محمدکدخدایی(عرفان)جمعه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۱۴ ق.ظصدای  سازش راکه داریمخواننده و  رقاص و تارش را هم که  داریمآقا بیاورید سازش را

رقص بندری در حمایت از رییس جمهور!محمدکدخدایی(عرفان)

جمعه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۱۴ ق.ظ

صدای  سازش راکه داریم

خواننده و  رقاص و تارش را هم که  داریم

آقا بیاورید سازش را


]]>
رای به رئیسی رای به تتلو است!محمدکدخدایی(عرفان) 2017-05-18T20:53:44+01:00 2017-05-18T20:53:44+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/983 محمد کدخدایی رای به رئیسی رای به تتلو است!محمدکدخدایی(عرفان)آمد روزی که فساد کلاه شرعی بر سر نهدرای من رای تو و رای ما به رئیسی رای به تتلوهایی استکه از هیچ شهوت و فسادی روی برنمیتابند !!!محمدکدخدایی(عرفان)mohammad-erfan.lihanblog.comsheroerfan.blog.ir

رای به رئیسی رای به تتلو است!محمدکدخدایی(عرفان)

آمد روزی که فساد کلاه شرعی بر سر نهد

رای من 

رای تو 

و رای ما به رئیسی 

رای به تتلوهایی است

که از هیچ شهوت و فسادی 

روی برنمیتابند !!!

محمدکدخدایی(عرفان)

mohammad-erfan.lihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

]]>
ذوالفقار !محمدکدخدایی(عرفان) 2017-05-18T18:21:40+01:00 2017-05-18T18:21:40+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/982 محمد کدخدایی ذوالفقار !محمدکدخدایی(عرفان)پنجشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰ ب.ظ ذوالفقار !از آزادی رؤیا  پردازی خسته امرؤیای آزادی دارم تا  آن را شمشیری  کنمچنانِ ذوالفقاربر فرق  زندانبانان شب !محمدکدخدایی(عرفان)Mohammad.erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irشعرعرفان واعتراض 

ذوالفقار !محمدکدخدایی(عرفان)

پنجشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰ ب.ظ
 ذوالفقار !

از آزادی رؤیا  پردازی خسته ام

رؤیای آزادی دارم 

تا  آن را شمشیری  کنم

چنانِ ذوالفقار

بر فرق  زندانبانان شب !

محمدکدخدایی(عرفان)

Mohammad.erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

شعرعرفان واعتراض

 

]]>
حاج آقا تتلو وخادم حرم !(سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان) 2017-05-18T17:21:17+01:00 2017-05-18T17:21:17+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/981 محمد کدخدایی حاج آقا تتلو وخادم حرم !(سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان)پنجشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۹:۵۰ ب.ظدیدار حاج آقا  تتلو رقاصه معروف با  حجت اسلام رییسی !مصداق همان جمله معروف : هدف وسیله را توجیه میکند است !

حاج آقا تتلو وخادم حرم !(سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان)

پنجشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۹:۵۰ ب.ظ

دیدار حاج آقا  تتلو رقاصه معروف با  حجت اسلام رییسی !

مصداق همان جمله معروف : هدف وسیله را توجیه میکند است !


]]>
محصور اندیشه های قابیل !محمد کدخدایی (عرفان) 2017-05-18T15:59:14+01:00 2017-05-18T15:59:14+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/980 محمد کدخدایی محصور اندیشه های قابیل !محمد کدخدایی (عرفان)پنجشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۸:۲۴ ب.ظفریاد بر می آورم :  مردم یاریم دهید !من پدر کشته دستان بخون آلوده ی قابیلممن از اسلاف راستین هابیلم !یاریم دهید!

محصور اندیشه های قابیل !محمد کدخدایی (عرفان)

پنجشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۸:۲۴ ب.ظ

فریاد بر می آورم :  مردم یاریم دهید !

من پدر کشته دستان بخون آلوده ی قابیلم

من از اسلاف راستین هابیلم !

یاریم دهید!


]]>
اکثریت بیشعور (سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان) 2017-05-15T22:00:35+01:00 2017-05-15T22:00:35+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/979 محمد کدخدایی اکثریت بیشعور (سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان)سه شنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۲۸ ق.ظ  اکثریت بیشعور (سخن کوتاه)انبوهی جمعیت  و حضور اکثریت در مراسم ومناسک سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی  ، مذهبی ...

اکثریت بیشعور (سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان)

سه شنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۲۸ ق.ظ
  اکثریت بیشعور (سخن کوتاه)

انبوهی جمعیت  و حضور اکثریت در مراسم ومناسک سیاسی ،

اقتصادی ، اجتماعی  ، مذهبی ...


]]>
ای می فروغ !(عشق)محمدکدخدایی(عرفان) 2017-05-13T14:39:45+01:00 2017-05-13T14:39:45+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/978 محمد کدخدایی ای می فروغ !(عشق)محمدکدخدایی(عرفان)شنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۷:۰۸ ب.ظ ای می  فروغ !تو لبانت مستی شراب دیرین استمن  نشئه ی وسوسه های جاویدم

ای می فروغ !(عشق)محمدکدخدایی(عرفان)

شنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۷:۰۸ ب.ظ
 ای می  فروغ !

تو لبانت مستی شراب دیرین است

من  نشئه ی وسوسه های جاویدم


]]>
چه تمکین غریبی است !محمدکدخدایی(عرفان) 2017-05-13T14:11:33+01:00 2017-05-13T14:11:33+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/977 محمد کدخدایی چه تمکین غریبی است !محمدکدخدایی(عرفان)شنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۶:۳۸ ب.ظ  چه تمکین غریبی است !خیل کثیری  را   با دستهای خویش انتخاب کردنبرای سروری و خداییو من و تبارم 

چه تمکین غریبی است !محمدکدخدایی(عرفان)

شنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۶:۳۸ ب.ظ
  چه تمکین غریبی است !

خیل کثیری  را   با دستهای خویش انتخاب کردن

برای سروری و خدایی

و من و تبارم


 

]]>
زندگی رقص فرمها است !محمدکدخدایی (عرفان) 2017-05-12T21:52:51+01:00 2017-05-12T21:52:51+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/975 محمد کدخدایی زندگی رقص فرمها است !محمدکدخدایی (عرفان)شنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۲۰ ق.ظزندگی  رقصِ بی نهایت فرمها  و اتّفاقاتِ درحال گذر استچه خوب وچه بد !چه زشت و چه زیبا ! 

زندگی رقص فرمها است !محمدکدخدایی (عرفان)

شنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۲۰ ق.ظ

زندگی  رقصِ بی نهایت فرمها  و اتّفاقاتِ درحال گذر است

چه خوب وچه بد !

چه زشت و چه زیبا !


 

]]>
چشمان بهار !محمدکدخدایی(عرفان) 2017-05-12T21:17:26+01:00 2017-05-12T21:17:26+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/974 محمد کدخدایی چشمان بهار !محمدکدخدایی(عرفان)زندگی می جوشد  در چشمه ی چشمان بهارچشم  پاییزی خود را در این چشمه پاکمی توانیم که شست !محمدکدخدایی(عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان و اعتراض

چشمان بهار !محمدکدخدایی(عرفان)

زندگی می جوشد  

در چشمه ی چشمان بهار

چشم  پاییزی خود را

 در این چشمه پاک

می توانیم که شست !

محمدکدخدایی(عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
غذای چهارصدهزارتومانی در حرم امام رضا ! (یک سخن )محمدکدخدایی(عرفان) 2017-05-12T13:11:08+01:00 2017-05-12T13:11:08+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/973 محمد کدخدایی غذای چهارصدهزارتومانی در حرم امام رضا ! (یک سخن )محمدکدخدایی(عرفان)جمعه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۴۰ ب.ظحرم امام رضا مطلقا یک مکان معنوی باید باشد .که تبدیل شده به محل کاسبی  و فروش دین و مقدسات و مردم را در خرافه پرستی غرق کردن .یک پرس غدای حرم امام رضا 400000 تومان !

غذای چهارصدهزارتومانی در حرم امام رضا ! (یک سخن )محمدکدخدایی(عرفان)

جمعه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۴۰ ب.ظ

حرم امام رضا مطلقا یک مکان معنوی باید باشد .

که تبدیل شده به محل کاسبی  و فروش دین و مقدسات و مردم را در

 خرافه پرستی غرق کردن .یک پرس غدای حرم امام رضا 400000 تومان !


]]>
هذیانهای شیطانی و روحانی!محمدکدخدایی(عرفان) 2017-05-12T10:53:36+01:00 2017-05-12T10:53:36+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/972 محمد کدخدایی هذیانهای شیطانی و روحانی!محمدکدخدایی(عرفان)جمعه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۳:۲۱ ب.ظبیایید که شویم  بیدار ازین خواب زمستانی طولانیبیایید که شویم بیزار ازین لجه ی بورانی و طوفانی

هذیانهای شیطانی و روحانی!محمدکدخدایی(عرفان)

جمعه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰۳:۲۱ ب.ظ

بیایید که شویم  بیدار

 ازین خواب زمستانی طولانی

بیایید که شویم بیزار

 ازین لجه ی بورانی و طوفانی


]]>
رقابت نامزدهای ریاست جمهوری و دعوای لحاف ملا !(یک سخن )محمدکدخدایی (عرفان) 2017-05-11T20:51:25+01:00 2017-05-11T20:51:25+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/971 محمد کدخدایی رقابت نامزدهای ریاست جمهوری و دعوای لحاف ملا !(یک سخن )محمدکدخدایی (عرفان)جمعه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲ ق.ظبه همان امام حسین وامام رضایی که به آنان ارادت  دارم اما نمی پرستمشان، قسم !که این همه جنگ و جدال بین نامزدهای ریاست جمهوری و طرفداریهای آگاهانه ونا آگاهانه ما مردم ، صرفا دعوای سر لحاف ملا است ! هیچکدام از این آقایان دلشان برای این مردم بیچاره و بینوا و سرگردان نسوخته و نمی سوزد .  جنگ قدرت است و ثروت وجاه ومقام و شهرت وشوکت  بین چند برادر و دوست همپیمان

رقابت نامزدهای ریاست جمهوری و دعوای لحاف ملا !(یک سخن )محمدکدخدایی (عرفان)

جمعه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲ ق.ظ

به همان امام حسین وامام رضایی که به آنان ارادت  دارم اما نمی پرستمشان، قسم !

که این همه جنگ و جدال بین نامزدهای ریاست جمهوری و طرفداریهای آگاهانه ونا آگاهانه

 ما مردم ، صرفا دعوای سر لحاف ملا است ! هیچکدام از این آقایان دلشان برای این مردم بیچاره

 و بینوا و سرگردان نسوخته و نمی سوزد .  جنگ قدرت است و ثروت وجاه ومقام و شهرت وشوکت  

بین چند برادر و دوست همپیمان و قسم خورده .


]]>