عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com 2019-08-21T15:31:40+01:00 mihanblog.com درانتظارمعشوق!(عاشقانه)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) In anticipation of the beloved! Poet: Mohammad Kadkhodaie 2019-08-20T09:11:17+01:00 2019-08-20T09:11:17+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2621 محمد کدخدایی در انتظار معشوقم و ، ای دریغ او به دیدارم  باز نمی آید مانده ام سخت در این اندیشه شاید که ز روی ناز نمی آید در انتظار معشوقم و ، ای دریغ

او به دیدارم  باز نمی آید

مانده ام سخت در این اندیشه

شاید که ز روی ناز نمی آید


]]>
خاطرات غرق شده!(حرف نو) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Sinking memories! Author: MohammadKadkhodaie 2019-08-19T16:06:40+01:00 2019-08-19T16:06:40+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2620 محمد کدخدایی تو خاطراتت را مأنوس ، زیر سرگذاشته ، با آنان می خندی، با آنان می گریی! تو

خاطراتت را مأنوس ، زیر سرگذاشته ،

با آنان می خندی،

با آنان می گریی!


]]>
حماقت میلیونی!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Selfishness stupidity! Author: Mohammad Khodkhodaie 2019-08-19T15:55:44+01:00 2019-08-19T15:55:44+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2619 محمد کدخدایی  از خود خواهانه ترین رفتار آن است: که یک نفر به جای یک ملت فکر کند و تصمیم گیرد. و چون اشتباه کند،  از خود خواهانه ترین رفتار آن است:

که یک نفر به جای یک ملت فکر کند و تصمیم گیرد.

و چون اشتباه کند،


]]>
شرجی است امشب! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2019-08-17T13:21:25+01:00 2019-08-17T13:21:25+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2618 محمد کدخدایی باز شرجی است امشب تن ما خیس، از ظلمت بیدادگر شب چون تنور می سوزد از شدت تب نفس ها آتشین است همچو آه بارد آتش از زمین و از هوا باز شرجی است امشب

تن ما خیس، از ظلمت بیدادگر شب

چون تنور می سوزد از شدت تب

نفس ها آتشین است همچو آه

بارد آتش از زمین و از هوا


]]>
شمعی داشته باش!(حرف نو) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Have a candle! Author: Mohammad Kadkhodaie 2019-08-17T12:58:01+01:00 2019-08-17T12:58:01+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2617 محمد کدخدایی در این شب های بی ستاره و ماه   در این هوای خفقان آور سرشار از )من( و روزهای ظلمانیِ بی اعتبار از) ما( شمعی باخود داشته باش در این شب های بی ستاره و ماه

  در این هوای خفقان آور سرشار از )من(

و روزهای ظلمانیِ بی اعتبار از) ما(

شمعی

باخود داشته باش


]]>
صدای یک نفرناید بگوش! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I sleep in the grave! Poet: Mohammad Kadkhodaie 2019-08-16T15:02:55+01:00 2019-08-16T15:02:55+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2616 محمد کدخدایی بی گمان ، من چنانِ بردگان در قعر گوری خفته ام دیر زمانی ست  دورِ  دور از شهر روز در پیِ بیداری ام ، اما هنوز، ناتوانم بی گمان ، من چنانِ بردگان

در قعر گوری خفته ام

دیر زمانی ست  دورِ  دور از شهر روز

در پیِ بیداری ام ، اما هنوز،

ناتوانم


]]>
انتخابات ریاست جمهوری باکرشمه!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) A presidential election with a hint! Author: Mohammad Khodkhodaie 2019-08-16T10:21:33+01:00 2019-08-16T10:21:33+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2615 محمد کدخدایی یک ملت با فرهنگ و خردمند میتواند  یک مجلس ،دولت، و نظام  مسئول و توانا داشته باشد.  اما وقتی ملتی انتخابهایش را نه بر اساس خرد و شعور یک ملت با فرهنگ و خردمند میتواند

 یک مجلس ،دولت، و نظام  مسئول و توانا داشته باشد.

 اما وقتی ملتی انتخابهایش را نه بر اساس خرد و شعور


]]>
آزادی حماقت!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Freedom of stupidity! Author: Mohammad Kadkhodaie 2019-08-16T09:50:25+01:00 2019-08-16T09:50:25+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2614 محمد کدخدایی چرا برای تفهیم اشتباه دیگران ،خود را آزرده میکنی تا به تو بگویند: ما برای انتخابهایمان آزادیم! راست هم میگویند زیرا: چرا برای تفهیم اشتباه دیگران ،خود را آزرده میکنی

تا به تو بگویند: ما برای انتخابهایمان آزادیم!

راست هم میگویند زیرا:


]]>
چه مردند آینه ها!(حرف نو) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) What a man are the mirrors! Poet:mohammad kadkhodaie 2019-08-11T08:35:31+01:00 2019-08-11T08:35:31+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2613 محمد کدخدایی چه وفادارند و شریف ، چه صمیمی اند و  حریف، آینه ها! آینه های آویخته بر خاطره های دیوارها. چه وفادارند و شریف ،

چه صمیمی اند و  حریف،

آینه ها!

آینه های آویخته بر خاطره های دیوارها.


]]>
زندگی یک انتقام است!(مثنوی) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Life is a revenge! Poetry: Mohammad Kadkhodaie 2019-08-11T06:54:11+01:00 2019-08-11T06:54:11+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2612 محمد کدخدایی زندگی ،  یک انتقام است ،انتقام از زنده ها انتقام از زنده های ناتوان، بازنده ها زندگی،برگ برنده ست به دست سرنوشت آرزوی مردمان را چه بسا چنگیز نوشت زندگی ،

 یک انتقام است ،انتقام از زنده ها

انتقام از زنده های ناتوان، بازنده ها

زندگی،برگ برنده ست به دست سرنوشت

آرزوی مردمان را چه بسا چنگیز نوشت


]]>
توخدای اندیشه خویشی!(حرف نو) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) You are the God of your thoughts! Author: Mohammad Kadkhodaie 2019-08-10T13:19:42+01:00 2019-08-10T13:19:42+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2611 محمد کدخدایی ممکن است دست و پایت را به زنجیر کشند، زبانت را ببرند، و از دیدن و شنیدن بازت دارند! ممکن است دست و پایت را به زنجیر کشند،

زبانت را ببرند،

و از دیدن و شنیدن بازت دارند!


]]>
کاش میدانستیم که نمیدانیم!(حرف نو) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) We don't know anything! Author: MohammadKadkhodaie 2019-08-10T09:09:40+01:00 2019-08-10T09:09:40+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2610 محمد کدخدایی کاش آنقدر می دانستیم،که هیچ چیز نمی دانیم! و برای دانستن آن:  (هیچ چیز)  که باید بدانیم و نمی دانیم ، کاش آنقدر می دانستیم،که هیچ چیز نمی دانیم!

و برای دانستن آن:  (هیچ چیز)

 که باید بدانیم و نمی دانیم ،


]]>
وقتی سنگریزه کوه میشود!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) When the pebble becomes mountain! Author: MohammadKadkhodaie 2019-08-08T17:30:18+01:00 2019-08-08T17:30:18+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2609 محمد کدخدایی هر روز اندکی انسان شدن تو نسبت به روز گذشته، موفقیت است.  و زندگی آنقدر به تو فرصت می دهد تا سنگریزه هایت  را تبدیل به کوهی بزرگ کنی! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض هر روز اندکی انسان شدن تو نسبت به روز گذشته،

موفقیت است.

 و زندگی آنقدر به تو فرصت می دهد

تا سنگریزه هایت  را تبدیل به کوهی بزرگ کنی!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
نوبت فریادمانده است هنوز! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) The scream is still to come! Poet: Mohammad Kadkhodaie 2019-08-08T16:20:20+01:00 2019-08-08T16:20:20+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2608 محمد کدخدایی گوییا قرنهاست در میانِ گور تن ها خفته ایم در سکوت مرگبار ظلمت شب از هراس پنجه ی خونین گرگ،لب ز فریاد دوخته ایم گوییا قرنهاست

در میانِ گور تن ها خفته ایم

در سکوت مرگبار ظلمت شب

از هراس پنجه ی خونین گرگ،لب ز فریاد دوخته ایم


]]>
امام زمان آوردنی ست! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Imam of time does not come! Author: Mohammad Kadkhodaie 2019-08-07T17:35:38+01:00 2019-08-07T17:35:38+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2607 محمد کدخدایی آهای مردم ! جنت را گم کرده،در بهشت شداد به چه مشغولید؟ امام زمان در قلب و اندیشه و اراده ی استوار شماست! و نه ترسان و لرزان و گریزان در چاهها و سردابه های جمکران آهای مردم !

جنت را گم کرده،در بهشت شداد به چه مشغولید؟

امام زمان در قلب و اندیشه و اراده ی استوار شماست!

و نه ترسان و لرزان و گریزان در چاهها و سردابه های جمکران]]>