عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com 2018-04-27T02:10:28+01:00 mihanblog.com ای غم زکجا می آیی!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-04-26T21:18:55+01:00 2018-04-26T21:18:55+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1817 محمد کدخدایی ای غم تو به چشمم آشنا می آیی مانده ام  تو ز کجا می آیی تو چنان است که مجنونی و من هم لیلا تو پی لیلا  به هر برزن و کو می آیی Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ای غم تو به چشمم آشنا می آیی

مانده ام  تو ز کجا می آیی

تو چنان است که مجنونی و من هم لیلا

تو پی لیلا  به هر برزن و کو می آیی

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
قساوت تفنگها !شعر:محمدکدخدایی(عرفان) The cruelty of the guns! Poem: Mohammad Kadkhodaee 2018-04-26T17:07:37+01:00 2018-04-26T17:07:37+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1816 محمد کدخدایی سکوت من نه از رضایت من است بلکه همه ،  از  قساوت تفنگهاست ! سکوت من

نه از رضایت من است

بلکه همه ،

 از  قساوت تفنگهاست !


]]>
قدسرسوزن!(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-04-26T11:13:23+01:00 2018-04-26T11:13:23+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1815 محمد کدخدایی من به اندازه یک دانه ی ارزن به قدّ سر سوزن نیاز به محبت دارم بیوفایی مکن با دل من ای گل من! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض من به اندازه یک دانه ی ارزن

به قدّ سر سوزن

نیاز به محبت دارم

بیوفایی مکن با دل من

ای گل من!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
شبان!(شعرک) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-04-25T21:50:36+01:00 2018-04-25T21:50:36+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1813 محمد کدخدایی چونکه روز آید شبان را  با همه زور و زرش ویلان و  سیلان  میکنیم ! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض چونکه روز آید

شبان را

 با همه زور و زرش

ویلان و

 سیلان  میکنیم !

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
درد دخترخیابان انقلاب! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Street Revolutionary girl! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-04-25T17:56:22+01:00 2018-04-25T17:56:22+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1812 محمد کدخدایی درد دختر خیابان انقلاب تنها روسری نیست بلکه تو سری است او علیه روسری که سمبل زور و تبعیض و بیعدالتی میداندش قیام کرده ! درد دختر خیابان انقلاب

تنها روسری نیست

بلکه تو سری است

او علیه روسری که سمبل زور و تبعیض و بیعدالتی میداندش

قیام کرده !


]]>
گورهای بی نام ونشان! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Anonymous graves! Poem: Mohammad Khodkhodaie 2018-04-25T17:17:05+01:00 2018-04-25T17:17:05+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1811 محمد کدخدایی خسته ام از هر چه بود و از نبود خسته از  هذیان و لاف مردمان بی وجود خسته از مرگ فرشته های پاک خسته از خون جوانانی که می ریزد به خاک خسته ام از هر چه بود و از نبود

خسته از  هذیان و لاف مردمان بی وجود

خسته از مرگ فرشته های پاک

خسته از خون جوانانی که می ریزد به خاک


]]>
خریدهمسربادلار!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Buy Wives With Dollars! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-04-24T22:25:44+01:00 2018-04-24T22:25:44+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1810 محمد کدخدایی چون ثروتم رفت غرورم رفت و سپس همسرم رفت و بعد ، همۀ آرزوها و رؤیاهایم ! چون ثروتم رفت

غرورم رفت

و سپس همسرم رفت

و بعد ، همۀ آرزوها و رؤیاهایم !


]]>
خدایا! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) God! Poem: Mohammad Khodkhodaee 2018-04-24T21:12:54+01:00 2018-04-24T21:12:54+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1809 محمد کدخدایی خدایا اگر با تو بمانم من به مستی در خرابات ! به از آنکه بدون تو کنم سیر در سماوات ! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض خدایا

اگر

با تو بمانم

من به مستی در خرابات !

به از آنکه

بدون تو کنم

سیر در سماوات !

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
سفره ها خالی است! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) The tables are empty Poem: Mohammad Khodkhodaee 2018-04-24T17:07:24+01:00 2018-04-24T17:07:24+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1807 محمد کدخدایی آه که این شب ها چقدر تاریک است کوچه های شهرِ پائین ، چقدر باریک است هر دم این بانگ می آید ز یک خانه به در وای خدایا ! سفره ی ما امشبم خالی است Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض آه که این شب ها چقدر تاریک است

کوچه های شهرِ پائین ، چقدر باریک است

هر دم این بانگ می آید ز یک خانه به در

وای خدایا ! سفره ی ما امشبم خالی است

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
ستاره من!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) My star! Author: Mohammad Khodkhodaee 2018-04-24T11:03:36+01:00 2018-04-24T11:03:36+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1806 محمد کدخدایی قبل از آنکه ستاره ام به بیهودگی و عبث فرو افتد و بمیرد دستش را به دستان دیگر ستاره ها گره می خواهم که زد! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض قبل از آنکه ستاره ام

به بیهودگی و عبث فرو افتد

و بمیرد

دستش را

به دستان دیگر ستاره ها

گره می خواهم که زد!


Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
هنوز خواب بودند! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Were still sleeping! Poem: Mohammad Khodkhodaie 2018-04-24T08:50:15+01:00 2018-04-24T08:50:15+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1805 محمد کدخدایی و من از پشت پنجره خانۀ درد شاهد خواب همه مردم شهرم بودم چه گل سرخ و سفیدی که همه  خشک شد و مرد چه لبخند قشنگی ،که ز لب ها زمین خورد و شکست و من از پشت پنجره خانۀ درد

شاهد خواب همه مردم شهرم بودم

چه گل سرخ و سفیدی که همه  خشک شد و مرد

چه لبخند قشنگی ،که ز لب ها زمین خورد و شکست


]]>
رباتهای ثوابکار!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-04-23T16:47:58+01:00 2018-04-23T16:47:58+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1804 محمد کدخدایی سالیان سال است برنامه هایمان را تنظیم کرده اند چون ربات ها ! بیش از نیمی از سال را برای گریه و ضجه و مویه و درد کشیدن  و بر سر و صورت زدن های رسمی! سالیان سال است

برنامه هایمان را تنظیم کرده اند چون ربات ها !

بیش از نیمی از سال را برای گریه و ضجه و مویه

و درد کشیدن  و بر سر و صورت زدن های رسمی!


]]>
هزارمیلیون گل سرخ پلاسید!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Thousands of Roses Poem: Mohammad Khodkhodaee 2018-04-23T09:32:05+01:00 2018-04-23T09:32:05+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1803 محمد کدخدایی ز نجوای کلاغهایی که ایستاده سر پیچ خیابان و پنهان  در کمین کوچه های تنگ و باریک پسِ پس کوچه های شهر تاریک ز نجوای کلاغهایی که ایستاده

سر پیچ خیابان

و پنهان  در کمین کوچه های تنگ و باریک

پسِ پس کوچه های شهر تاریک


]]>
ای گل من!(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-04-22T21:01:00+01:00 2018-04-22T21:01:00+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1802 محمد کدخدایی یاد تو خیمه زده در دل من ای گل من قلب پر مهرت همه منزل من ای گل من   یاد تو خیمه زده در دل من

ای گل من

قلب پر مهرت همه منزل من

ای گل من


 

]]>
پیشرفت بی عدالت!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Progress without justice 2018-04-22T17:03:27+01:00 2018-04-22T17:03:27+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1801 محمد کدخدایی پیشرفت بدون عدالت به همان جا می رود که آلمان نازی رفت! و  خوشبختانه  و یا شوربختانه ما در آن مسیر نیستیم زیرا  اصولا ، پیشرفتی نداشته ایم !! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض پیشرفت

بدون عدالت

به همان جا می رود

که آلمان نازی رفت!

و  خوشبختانه  و یا شوربختانه ما در آن مسیر نیستیم

زیرا  اصولا ، پیشرفتی نداشته ایم !!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>