عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com 2017-02-20T02:15:04+01:00 mihanblog.com کودکان ومن ! (سخن کوتاه)محمد کدخدایی (عرفان) 2017-02-19T18:49:43+01:00 2017-02-19T18:49:43+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/828 محمد کدخدایی  کودکان ومن ! (سخن کوتاه) کودکان را میبینم که پس از آموختن بابا  و مامان من من را می آموزند !  کودکان ومن ! (سخن کوتاه)

کودکان را میبینم که پس از آموختن

بابا  و مامان

من من را می آموزند !


]]>
سرگیجه ! (سخن کوتاه)محمد کدخدایی(عرفان) 2017-02-19T17:23:37+01:00 2017-02-19T17:23:37+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/827 محمد کدخدایی سرگیجه ! (سخن کوتاه)محمد کدخدایی(عرفان)آنهایی که میخواهند محور باشند و دنیا  و مردمانش دور آنها بچرخند ،با یک نسخه ، ممکن است سرگیجه آنها مداوا شود !محمد کدخدایی(عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان و اعتراض

سرگیجه ! (سخن کوتاه)محمد کدخدایی(عرفان)

آنهایی که میخواهند محور باشند

 و دنیا  و مردمانش دور آنها بچرخند ،

با یک نسخه ،

 ممکن است سرگیجه آنها مداوا شود !

محمد کدخدایی(عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
ظهورامام زمان ! (سخن کوتاه)محمدکدخدای (عرفان) 2017-02-19T17:15:31+01:00 2017-02-19T17:15:31+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/826 محمد کدخدایی ظهورامام زمان ! (سخن کوتاه)محمدکدخدای (عرفان)تو خود امام زمان خویشی !تا امام زمان درونت بیدار نشود ؛امام زمان بیرونت ظهور نخواهد کرد !محمد کدخدایی(عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان و اعتراض

ظهورامام زمان ! (سخن کوتاه)محمدکدخدای (عرفان)

تو خود امام زمان خویشی !

تا امام زمان درونت بیدار نشود ؛

امام زمان بیرونت ظهور نخواهد کرد !

محمد کدخدایی(عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
پیامبران ومردم ! (سخن کوتاه) 2017-02-19T17:08:31+01:00 2017-02-19T17:08:31+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/825 محمد کدخدایی پیامبران ومردم ! (سخن کوتاه)حتی پیامبران خدا ناچار  بودند  به حرف مردم گوش دادهو بزبان آنان سخن  بگویند.منتخبین مردم  که جای خود دارند !محمد کدخدایی (عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان و اعتراض

پیامبران ومردم ! (سخن کوتاه)

حتی پیامبران خدا ناچار  بودند  به حرف مردم گوش داده

و بزبان آنان سخن  بگویند.

منتخبین مردم  که جای خود دارند !

محمد کدخدایی (عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
خاطره ها !(شعر)محمد کدخدایی (عرفان) 2017-02-19T12:11:57+01:00 2017-02-19T12:11:57+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/824 محمد کدخدایی خاطره ها !(شعر)محمد کدخدایی (عرفان)یكشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۱۰ ب.ظاین زمین واین زمان است که چنین میگذردبا همه نوش و همه نیش به ما میگذردآرزوهای قشنگ  چه بسا میمیرندمردمان رنگ به رنگ ، رنگ دگر میگیرند!و فقط حافظه هادر میان حافظه ، خاطره هاستکه چه زیبا وچه زشتدر میان ذهن مردم به جا میمانندمحمد کدخدایی (عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان و اعتراض

خاطره ها !(شعر)محمد کدخدایی (عرفان)

یكشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۱۰ ب.ظ

این زمین واین زمان است که چنین میگذرد

با همه نوش و همه نیش به ما میگذرد

آرزوهای قشنگ  چه بسا میمیرند

مردمان رنگ به رنگ ، رنگ دگر میگیرند!

و فقط حافظه ها

در میان حافظه ، خاطره هاست

که چه زیبا وچه زشت

در میان ذهن مردم به جا میمانند

محمد کدخدایی (عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
پیامبر پرستی ! (سخن کوتاه)محمد کدخدایی (عرفان) 2017-02-19T11:41:29+01:00 2017-02-19T11:41:29+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/823 محمد کدخدایی پیامبر پرستی ! (سخن کوتاه)محمد کدخدایی (عرفان)اگر روزی چند بار مجبور نبودیم که در نمازهامان به بندگی محمد ص شهادت دهیم ،امروز پیامبر پرستی نیز ، بین مردم رایج بود !محمد کدخدایی (عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان و اعتراض

پیامبر پرستی ! (سخن کوتاه)محمد کدخدایی (عرفان)

اگر روزی چند بار مجبور نبودیم که در نمازهامان

 به بندگی محمد ص شهادت دهیم ،

امروز پیامبر پرستی نیز ، بین مردم رایج بود !

محمد کدخدایی (عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
Author:mohammad kadkhodaie!The dream 2017-02-18T13:28:14+01:00 2017-02-18T13:28:14+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/822 محمد کدخدایی Author:mohammad kadkhodaie!The dreamشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۸:۲۷ ب.ظ Author:mohammad kadkhodaieThe dream of tyrants and oppressors,Nightmare is poor and the oppressed !Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.ir   

Author:mohammad kadkhodaie!The dream

شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۸:۲۷ ب.ظ

 Author:mohammad kadkhodaie

The dream of tyrants and

 oppressors,

Nightmare is poor and

 the oppressed !

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

 

 


 

]]>
بوسه ی داغ ! (عشق)محمدکدخدایی (عرفان) 2017-02-18T10:45:53+01:00 2017-02-18T10:45:53+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/821 محمد کدخدایی بوسه ی داغ ! (عشق)محمدکدخدایی (عرفان)شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۴۵ ب.ظیاد آن بوسه ی  داغ مانده برلب های گرمِ خاطره باقی هنوزاو که چشمانش قشنگ بودگل واژه ی لب های زیبایش غزل بود

بوسه ی داغ ! (عشق)محمدکدخدایی (عرفان)

شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۴۵ ب.ظ

یاد آن بوسه ی  داغ

 مانده برلب های گرمِ خاطره باقی هنوز

او که چشمانش قشنگ بود

گل واژه ی لب های زیبایش غزل بود


]]>
رؤیا وکابوس ! (سخن کوتاه)محمد کدخدایی (عرفان) 2017-02-18T07:28:33+01:00 2017-02-18T07:28:33+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/820 محمد کدخدایی رؤیا وکابوس ! (سخن کوتاه)محمد کدخدایی (عرفان)رؤیا وکابوس ! (سخن کوتاه)رؤیای  زورمندان  و  ستمگران ،کابوس  مستضعفان  و  ستمدیدگان  است !محمد کدخدایی (عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان و اعتراض

رؤیا وکابوس ! (سخن کوتاه)محمد کدخدایی (عرفان)

رؤیا وکابوس ! (سخن کوتاه)

رؤیای  زورمندان  و  ستمگران ،

کابوس  مستضعفان  و  ستمدیدگان  است !

محمد کدخدایی (عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
صدمکر پنهان دارد!محمد کدخدایی (عرفان) 2017-02-17T11:39:05+01:00 2017-02-17T11:39:05+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/819 محمد کدخدایی صدمکر پنهان دارد!محمد کدخدایی (عرفان)جمعه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۳۶ ب.ظ  صدمکر پنهان دارد!گرچه  درد من و تو راه درازی داردحاکم جور وستم بر دل ما دست درازی دارد

صدمکر پنهان دارد!محمد کدخدایی (عرفان)

جمعه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۳۶ ب.ظ
  صدمکر پنهان دارد!

گرچه  درد من و تو راه درازی دارد

حاکم جور وستم بر دل ما دست درازی دارد


]]>
آنسوی دیوار! (سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان) 2017-02-16T12:16:57+01:00 2017-02-16T12:16:57+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/818 محمد کدخدایی آنسوی دیوار! (سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان)کمی  آهسته تر . بکجا چنین شتابان میروید ؟در آنسوی دیوار جز مرگ و نیستیما را چیزی منتظر نیست .تا ته ثانیه ها را زندگی باید کرد !محمد کدخدایی (عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان و اعتراض

آنسوی دیوار! (سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان)

کمی  آهسته تر . بکجا چنین شتابان میروید ؟

در آنسوی دیوار جز مرگ و نیستی

ما را چیزی منتظر نیست .

تا ته ثانیه ها را زندگی باید کرد !

محمد کدخدایی (عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
بشریت! 2017-02-16T11:56:25+01:00 2017-02-16T11:56:25+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/817 محمد کدخدایی بشریت! بشریت یک خانواده است... خانواده خود را قتل عام نکنید!محمدکدخدایی (عرفان) Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض   بشریت!

بشریت یک خانواده است...

خانواده خود را قتل عام نکنید!

محمدکدخدایی (عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

 

]]>
Human! 2017-02-16T11:53:39+01:00 2017-02-16T11:53:39+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/816 محمد کدخدایی Human! Humanity is one family ... Do not murder your family! Mohammad Kadkhodaie Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir   Human!

Humanity is one family ...

Do not murder your family!

Mohammad Kadkhodaie

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

 

]]>
باد نوشان و زهاد !محمد کدخدایی (عرفان) 2017-02-16T06:30:42+01:00 2017-02-16T06:30:42+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/815 محمد کدخدایی باد نوشان و زهاد !محمد کدخدایی (عرفان)پنجشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۱:۲۹ ب.ظباده نوشان ز  زهاد  زمانه  برترندکزیرا در حیا و بی ریایی زآنان سرترند

باد نوشان و زهاد !محمد کدخدایی (عرفان)

پنجشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۱:۲۹ ب.ظ

باده نوشان ز  زهاد  زمانه  برترند

کزیرا در حیا و بی ریایی زآنان سرترند


]]>
زندگی حقیقتی شیرین! (سخن کوتاه2)محمد کدخدایی (عرفان) 2017-02-16T05:43:48+01:00 2017-02-16T05:43:48+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/814 محمد کدخدایی زندگی حقیقتی شیرین! (سخن کوتاه2)محمد کدخدایی (عرفان)زندگی حقیقتی شیرین استکه  باید می بود و  نیست !و تبدیل شده به واقعیتی تلخکه نباید  می بود و هست !محمد کدخدایی (عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان و اعتراض

زندگی حقیقتی شیرین! (سخن کوتاه2)محمد کدخدایی (عرفان)

زندگی حقیقتی شیرین است

که  باید می بود و  نیست !

و تبدیل شده به واقعیتی تلخ

که نباید  می بود و هست !

محمد کدخدایی (عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>