عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com 2018-08-13T23:53:47+01:00 mihanblog.com رهبرترکیه واستالین!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The leader of Turkey and Stalin! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-08-13T18:59:48+01:00 2018-08-13T18:59:48+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2081 محمد کدخدایی رهبر دیکتاتور(نه رییس جمهور) ترکیه رجب طیب اردوان آمریکا را تهدید کرده که از سزار روم  جدا خواهد شد رهبر دیکتاتور(نه رییس جمهور) ترکیه رجب طیب اردوان

آمریکا را تهدید کرده که از

سزار روم

 جدا خواهد شد


]]>
چرافساداقتصادی!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Why corruption is economic! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-08-13T10:06:41+01:00 2018-08-13T10:06:41+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2080 محمد کدخدایی چرافساداقتصادی!(یک سخن) Why corruption is economic! فساد اقتصادی دنباله فساد سیاسی است و فساد سیاسی دنباله عدم آزادی و عدالت مشکلات را نه به گردن دشمن خارجی باید انداخت چرافساداقتصادی!(یک سخن)

Why corruption is economic!

فساد اقتصادی دنباله فساد سیاسی است

و فساد سیاسی دنباله عدم آزادی و عدالت

مشکلات را نه به گردن دشمن خارجی باید انداخت


]]>
دوران سیاه ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Black era! Poem: Mohammad Khodkhodaee 2018-08-12T21:10:11+01:00 2018-08-12T21:10:11+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2079 محمد کدخدایی ما همه خسته ز این عسرت دوران سیاهیم همه گرسنه،همه نفله، همه دردمند و تباهیم ما گرفتار اندوه درون ما به زندان غم و درد و جنون همه دل ها پر خون ما همه خسته ز این عسرت دوران سیاهیم

همه گرسنه،همه نفله، همه دردمند و تباهیم

ما گرفتار اندوه درون

ما به زندان غم و درد و جنون

همه دل ها پر خون


]]>
دل و ذهن انسان! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Heart and mind of man! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-08-12T08:14:22+01:00 2018-08-12T08:14:22+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2078 محمد کدخدایی ما به غلط فکر میکنیم که دل  محل غم و  اندوه است در حالیکه ذهن است که با یاد آوری دردها و رنجش ها و حتی خوشیهای گذشته ،و یا ترس از آینده ای که هنوز نیامده ما به غلط فکر میکنیم که دل  محل غم و  اندوه است

در حالیکه ذهن است که با یاد آوری دردها و رنجش ها

و حتی خوشیهای گذشته ،و یا ترس از آینده ای که هنوز نیامده


]]>
خوبی!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Be good! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-08-12T07:42:02+01:00 2018-08-12T07:42:02+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2077 محمد کدخدایی چه سخت است خوب بودن در جامعه ای که خوبی طالب و طرفداری ندارد ! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض  چه سخت است خوب بودن

در جامعه ای که

خوبی

طالب و طرفداری ندارد !

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض 

]]>
شایعه طلوع آفتاب! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Rumor sunrise! Poem: Mohammad Khodkhodaee 2018-08-11T21:11:52+01:00 2018-08-11T21:11:52+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2076 محمد کدخدایی من در روزگاری زندگی میکنم که شبهایش بس طولانی ست و خبر طلوع آفتاب، شایعه ای بیش نیست در روزگاری که سرودن اشعار با معنی اما ساده من در روزگاری زندگی میکنم

که شبهایش بس طولانی ست

و خبر طلوع آفتاب، شایعه ای بیش نیست

در روزگاری که سرودن اشعار با معنی اما ساده]]>
عشق یکطرفه!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) One-sided love! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-08-11T16:00:58+01:00 2018-08-11T16:00:58+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2075 محمد کدخدایی عشق ورزیدن به کسی که دوست داشتن را نمیفهمد، رانندگی با سرعت در خیابان ورود ممنوع است! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض عشق ورزیدن به کسی که

دوست داشتن را نمیفهمد،

رانندگی با سرعت

در

خیابان ورود ممنوع است!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
خیانت به آینه! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Betrayal to the mirror! Poem: Mohammad Khodkhodaee 2018-08-09T14:09:14+01:00 2018-08-09T14:09:14+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2074 محمد کدخدایی آیین آینه صداقت است اما ، بازهم  کار ما خیانت است ! آیین آینه

صداقت است

اما ، بازهم

 کار ما

خیانت است !


]]>
آزرمی و ننگ!(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-08-09T07:31:56+01:00 2018-08-09T07:31:56+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2073 محمد کدخدایی ای تو سنگ تر دل تو از دل سنگ ای تو عشاق زمان را همه آزرمی و ننگ با وجود آن همه بی مهریت یک دمی نیست نگرید در غمت این دل تنگ Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض ای تو سنگ تر دل تو از دل سنگ

ای تو عشاق زمان را همه آزرمی و ننگ

با وجود آن همه بی مهریت

یک دمی نیست نگرید در غمت این دل تنگ

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
زندانی استرس!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Prisoner of Stress! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-08-09T07:10:10+01:00 2018-08-09T07:10:10+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2072 محمد کدخدایی بیاد داشته باشیم ، مازندانی افکار و اندیشه خویشیم . ما سازنده قفس های  درد و اندوه و غصه های خویشیم. و کلید رهایی از زندان درد و رنج و غم بیاد داشته باشیم ، مازندانی افکار و اندیشه خویشیم .

ما سازنده قفس های  درد و اندوه و غصه های خویشیم.

و کلید رهایی از زندان درد و رنج و غم


]]>
رسم همدلی! محمد کدخدایی(عرفان) Empathy 2018-08-08T21:25:59+01:00 2018-08-08T21:25:59+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2071 محمد کدخدایی دیشب که آسمان  دردم  را  آنچنان مظلومانه دید به رسم همدلی تا سحرگاهان   با چشمان من  گریه کرد و گریه کرد و بارید! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان واعتراض     دیشب که آسمان

 دردم  را  آنچنان مظلومانه دید

به رسم همدلی تا سحرگاهان

  با چشمان من

 گریه کرد و گریه کرد و بارید!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

 

 

]]>
آخرین وسوسه! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) The Last Temptation! Poem: Mohammad Khodkhodaee 2018-08-08T10:49:29+01:00 2018-08-08T10:49:29+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2070 محمد کدخدایی آخرین وسوسه! The Last Temptation! در روزگاری که خیانت شده عادت و صداقت قصۀ برف  به تابستان است آخرین وسوسه!

The Last Temptation!

در روزگاری

که خیانت شده عادت

و صداقت

قصۀ برف  به تابستان است


]]>
شناخت خدا!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) To know God! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-08-08T09:49:55+01:00 2018-08-08T09:49:55+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2069 محمد کدخدایی آنکه جر فهمیدن نمیفهمد ، خدا را چگونه میتواند دریابد ؟ بوی گل را جز با بوییدن ، با هیچ فلسفه و منطق و علم و حدیث و روایت نمیتوان شناخت آنکه جر فهمیدن نمیفهمد ،

خدا را چگونه میتواند دریابد ؟

بوی گل را جز با بوییدن ، با هیچ فلسفه و منطق

و علم و حدیث و روایت نمیتوان شناخت


]]>
بنویسیم!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Write on children's minds! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-08-05T21:33:00+01:00 2018-08-05T21:33:00+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2068 محمد کدخدایی سرنوشت کودکانمان نتیجۀ دست نوشت ما است پس بیاییم بر صفحات سفید ذهن کودکانمان بنویسیم زیبایی ها را Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض سرنوشت کودکانمان

نتیجۀ دست نوشت ما است

پس بیاییم

بر صفحات سفید ذهن کودکانمان بنویسیم

زیبایی ها را

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
زخم شلاق! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Whip scars! Poem: Mohammad Khodkhodaee 2018-08-05T09:10:50+01:00 2018-08-05T09:10:50+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2067 محمد کدخدایی همه ، زخم خنجر که از پشت خورده ایم همه ، زخم شلاق که نشمرده ایم همین ها کافی ست مرا و تو را که راه را به بیراهه ها برده ایم همه ، زخم خنجر که از پشت خورده ایم

همه ، زخم شلاق که نشمرده ایم

همین ها کافی ست مرا و تو را

که راه را به بیراهه ها برده ایم


]]>