عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com 2017-03-29T13:49:12+01:00 mihanblog.com سرنوشت ناگزیر!محمدکدخدایی(عرفان) 2017-03-26T16:56:04+01:00 2017-03-26T16:56:04+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/892 محمد کدخدایی سرنوشت ناگزیر!محمدکدخدایی(عرفان)یكشنبه, ۶ فروردین ۱۳۹۶، ۰۹:۲۴ ب.ظدلم میسوزد !برای  دیگر بره های مطیع و سربزیرکه در رویای  زندگی فردای دلپذیر

سرنوشت ناگزیر!محمدکدخدایی(عرفان)

یكشنبه, ۶ فروردین ۱۳۹۶، ۰۹:۲۴ ب.ظ

دلم میسوزد !

برای  دیگر بره های مطیع و سربزیر

که در رویای  زندگی فردای دلپذیر


]]>
کم خندیدن !محمدکدخدایی(عرفان) 2017-03-23T17:27:38+01:00 2017-03-23T17:27:38+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/891 محمد کدخدایی کم خندیدن !محمدکدخدایی(عرفان)پنجشنبه, ۳ فروردین ۱۳۹۶، ۰۹:۵۳ ب.ظاین جا که غم پیدا شدههودۀ کم خندیدنهشادی اگر که کم شدهمحصول گریه کردنه !محمدکدخدایی(عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان و اعتراض

کم خندیدن !محمدکدخدایی(عرفان)

پنجشنبه, ۳ فروردین ۱۳۹۶، ۰۹:۵۳ ب.ظ

این جا که غم پیدا شده

هودۀ کم خندیدنه

شادی اگر که کم شده

محصول گریه کردنه !

محمدکدخدایی(عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
عمر دو سه روز ؟محمدکدخدایی(عرفان) 2017-03-21T17:08:39+01:00 2017-03-21T17:08:39+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/890 محمد کدخدایی عمر دو سه روز ؟محمدکدخدایی(عرفان)سه شنبه, ۱ فروردین ۱۳۹۶، ۰۸:۳۶ ب.ظنوشتم بر برگ گلیروزی هم می نشیند  بر سر تو بلبلیتنهایی تو ، به در خواهد شد 

عمر دو سه روز ؟محمدکدخدایی(عرفان)

سه شنبه, ۱ فروردین ۱۳۹۶، ۰۸:۳۶ ب.ظ

نوشتم بر برگ گلی

روزی هم می نشیند  بر سر تو بلبلی

تنهایی تو ، به در خواهد شد


 

]]>
افتادگی بامردمان !محمد کدخدایی (عرفان) 2017-03-19T12:06:59+01:00 2017-03-19T12:06:59+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/889 محمد کدخدایی افتادگی بامردمان !محمد کدخدایی (عرفان)یكشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ۰۳:۳۴ ب.ظآرزوی من  همه  در عین داشتن  ، سادگی ستدر قبال مردم بیچارۀ بی چیز وکس ، افتادگی ست

افتادگی بامردمان !محمد کدخدایی (عرفان)

یكشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ۰۳:۳۴ ب.ظ

آرزوی من  همه  در عین داشتن  ، سادگی ست

در قبال مردم بیچارۀ بی چیز وکس ، افتادگی ست


]]>
دوستان بی وفا ! (سخن کوتاه) محمدکدخدایی(عرفان) 2017-03-18T22:35:06+01:00 2017-03-18T22:35:06+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/888 محمد کدخدایی دوستان بی وفا ! (سخن کوتاه) محمدکدخدایی(عرفان)یكشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۰۱ ق.ظ   Friends unfaithful!-AphorismAuthor: Muhammad Kadkhodaieدوستان بی وفا ! (سخن کوتاه)قدرت وثروت ومکنت وجاه ومقام  و زیبایی و وجاهتبی وفا دوستانی هستند که تو همیشه در حفظ ونگاهداری آنها 

دوستان بی وفا ! (سخن کوتاه) محمدکدخدایی(عرفان)

یكشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۰۱ ق.ظ

   Friends unfaithful!-Aphorism

Author: Muhammad Kadkhodaie

دوستان بی وفا ! (سخن کوتاه)

قدرت وثروت ومکنت وجاه ومقام  و زیبایی و وجاهت

بی وفا دوستانی هستند که تو همیشه در حفظ ونگاهداری آنها 


]]>
بی خود شوم ! (پرواز با عرفان) 2017-03-18T22:05:44+01:00 2017-03-18T22:05:44+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/887 محمد کدخدایی بی خود شوم ! (پرواز با عرفان)یكشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۳۳ ق.ظ  (I empty myself ! (Flight mysticism  Poetry: Mohammad Kadkhodaie آرزو دارم که از خود - وخودی ها دورشوم! یا که اصلاۤهیچ نبینم کور شوم . از خودم بیخود شوم !

بی خود شوم ! (پرواز با عرفان)

یكشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۳۳ ق.ظ

  (I empty myself ! (Flight mysticism

  Poetry: Mohammad Kadkhodaie

 آرزو دارم که از خود - وخودی ها دورشوم!

 یا که اصلاۤهیچ نبینم کور شوم .

 از خودم بیخود شوم !]]>
سرودیم قل هوالله!محمدکدخدایی(عرفان) 2017-03-18T21:17:15+01:00 2017-03-18T21:17:15+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/886 محمد کدخدایی سرودیم قل هوالله!محمدکدخدایی(عرفان)یكشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵ ق.ظما سرودیم قل هو الله احدما سرودیم بی نیاز یعنی الله صمد

سرودیم قل هوالله!محمدکدخدایی(عرفان)

یكشنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵ ق.ظ

ما سرودیم قل هو الله احد

ما سرودیم بی نیاز یعنی الله صمد


]]>
برکت نوروز!محمدکدخدایی(عرفان) 2017-03-18T19:43:13+01:00 2017-03-18T19:43:13+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/885 محمد کدخدایی برکت نوروز!محمدکدخدایی(عرفان)شنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴ ب.ظگرد و خاک خانه را ریختیم  به  دوررنجش و کینه ی دیروز را همه دادیم به گور

برکت نوروز!محمدکدخدایی(عرفان)

شنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴ ب.ظ

گرد و خاک خانه را ریختیم  به  دور

رنجش و کینه ی دیروز را همه دادیم به گور


]]>
چشمه های وجدان ! (شعر زندگی)محمد کدخدایی (عرفان) 2017-03-16T16:15:46+01:00 2017-03-16T16:15:46+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/884 محمد کدخدایی چشمه های وجدان ! (شعر زندگی)محمد کدخدایی (عرفان)پنجشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۴۲ ب.ظزندگی را زندگی باید کردزندگی را با چشم درون باید دیدزندگی را خالی از واژه ی دوستت دارم نکنیمزندگی را عاری از عشق و محبت نکنیم !

چشمه های وجدان ! (شعر زندگی)محمد کدخدایی (عرفان)

پنجشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۴۲ ب.ظ

زندگی را زندگی باید کرد

زندگی را با چشم درون باید دید

زندگی را خالی از واژه ی دوستت دارم نکنیم

زندگی را عاری از عشق و محبت نکنیم !


]]>
پیام نوروز 2محمدکدخدایی (عرفان) 2017-03-16T14:57:41+01:00 2017-03-16T14:57:41+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/883 محمد کدخدایی پیام نوروز 2محمدکدخدایی (عرفان)پنجشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰۶:۲۵ ب.ظعید نوروز ..عید روزهای نو عید آشتی من و تو !

پیام نوروز 2محمدکدخدایی (عرفان)

پنجشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰۶:۲۵ ب.ظ

عید نوروز ..

عید روزهای نو

 عید آشتی من و تو !


]]>
پیام نوروز!1محمدکدخدایی (عرفان) 2017-03-16T13:49:38+01:00 2017-03-16T13:49:38+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/882 محمد کدخدایی پیام نوروز!1محمدکدخدایی (عرفان)عید سعید نوروزعید روز های رحمت و رئوفتعید روزهای گذشت و عشق و مهربانی و  عطوفتبر شما باشد مبارک !محمدکدخدایی (عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان و اعتراض

پیام نوروز!1محمدکدخدایی (عرفان)

عید سعید نوروز

عید روز های رحمت و رئوفت

عید روزهای گذشت و عشق و مهربانی و  عطوفت

بر شما باشد مبارک !

محمدکدخدایی (عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
پولهای کلان برای کشتن حسین!(سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان) 2017-03-15T20:48:49+01:00 2017-03-15T20:48:49+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/881 محمد کدخدایی پولهای کلان برای کشتن حسین!(سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان)پنجشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۷ ق.ظپولهای کلان میدهیم  مداحانو ملایان روضه خوان راتا بگریانند واندوهگینمان کنند.و حسین ویارانش را  با آخرین متد اشک افشاندن بمیرانندو  سلام و کلام  و مرام ومعرفت وراهشان را با خودشان دفن کنند!محمدکدخدایی(عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان و اعتراض 

پولهای کلان برای کشتن حسین!(سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان)

پنجشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۷ ق.ظ

پولهای کلان میدهیم  مداحان

و ملایان روضه خوان را

تا بگریانند واندوهگینمان کنند.

و حسین ویارانش را  با آخرین متد اشک افشاندن بمیرانند

و  سلام و کلام  و مرام ومعرفت وراهشان را با خودشان دفن کنند!

محمدکدخدایی(عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

 

]]>
گورپدر مادر! (عید)محمدکدخدایی(عرفان) 2017-03-15T19:08:15+01:00 2017-03-15T19:08:15+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/880 محمد کدخدایی گورپدر مادر! (عید)محمدکدخدایی(عرفان)چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵ ب.ظدیر گاهی است ، نگرفتم سراغ پدر و مادر را !در میان بیشمار گورهای شهر،فراموش کرده ام آنها را !

گورپدر مادر! (عید)محمدکدخدایی(عرفان)

چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵ ب.ظ

دیر گاهی است ، نگرفتم سراغ پدر و مادر را !

در میان بیشمار گورهای شهر،

فراموش کرده ام آنها را !


]]>
هیچ و پوچ {عرفان}محمدکدخدایی(عرفان) 2017-03-15T10:38:50+01:00 2017-03-15T10:38:50+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/879 محمد کدخدایی هیچ و پوچ {عرفان}محمدکدخدایی(عرفان)چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۰۷ ب.ظاین عشق مجازی فسون دارد وهیچ  !دست وپای دل من بر تن این مرده ی بدکار ،مپیچ  !

هیچ و پوچ {عرفان}محمدکدخدایی(عرفان)

چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۰۷ ب.ظ

این عشق مجازی فسون دارد و

هیچ  !

دست وپای دل من بر تن این مرده ی بدکار ،

مپیچ  !


]]>
گل من بازبخند!محمدکدخدایی(عرفان) 2017-03-14T15:30:55+01:00 2017-03-14T15:30:55+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/878 محمد کدخدایی گل من بازبخند!محمدکدخدایی(عرفان)سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۰۶:۵۸ ب.ظگل من !با خنده تو ، آسمان میخنددزهره بشکن میزند میرقصدلب پروانه ها بر لب گل میلغزد !

گل من بازبخند!محمدکدخدایی(عرفان)

سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۰۶:۵۸ ب.ظ

گل من !

با خنده تو ، آسمان میخندد

زهره بشکن میزند میرقصد

لب پروانه ها بر لب گل میلغزد !


]]>