عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com 2019-10-17T21:08:32+01:00 mihanblog.com Opportunists! Author: Mohammad Kadkhodaie 2019-10-17T16:26:55+01:00 2019-10-17T16:26:55+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2694 محمد کدخدایی Especially if you own power, wealth, or fame, Do not believe the greetings  and prayers of this opportunistic nation.

Especially if you own power, wealth, or fame,

Do not believe the greetings

 and prayers of this opportunistic nation.


]]>
این مردم ابن الوقت!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Opportunists! Author: Mohammad Kadkhodaie 2019-10-17T10:40:04+01:00 2019-10-17T10:40:04+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2693 محمد کدخدایی خصوصا اگر صاحب قدرت-ثروت-یا شهرت هستی، باور مکن سلام و دعا و ثنای این ملت ابن الوقت را! خصوصا اگر صاحب قدرت-ثروت-یا شهرت هستی،

باور مکن سلام و دعا و ثنای این ملت ابن الوقت را!


]]>
آرزوی حسین! شعر:محمدکدخدایی (عرفان) It was Hussein's wish! Mohammad Kadkhodaie 2019-10-16T14:20:37+01:00 2019-10-16T14:20:37+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2692 محمد کدخدایی خواست حسین بود که تو آدم شوی عالِم بخود وسلسله جنبان دوعالم شوی خواست حسین بود که تو آدم شوی

عالِم بخود وسلسله جنبان دوعالم شوی


]]>
نان دادن به سگ گشنه و لنگ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2019-10-15T14:04:03+01:00 2019-10-15T14:04:03+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2691 محمد کدخدایی زندگی بی مهربانی زندگی نیستزندگی را نان دادن به سگ گشنه و لنگزندگی را آب دادن به کلاغ تشنه ای که به بالش زده اند سنگ زندگی

 بی مهربانی زندگی نیست

زندگی را

نان دادن به سگ گشنه و لنگ

زندگی را آب دادن به کلاغ تشنه ای

که به بالش زده اند سنگ


]]>
خوب زندگی کردن بهتراست!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) good life! Author: Mohammad Kadkhodaie 2019-10-15T10:09:03+01:00 2019-10-15T10:09:03+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2690 محمد کدخدایی بسیاری را دیدم که زندگی خوب دارند اما خوب زندگی نمی کنند! بسیاری را دیدم که زندگی خوب دارند

اما خوب زندگی نمی کنند!


]]>
یاوه سرایی ملا! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2019-10-13T14:56:17+01:00 2019-10-13T14:56:17+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2689 محمد کدخدایی گرکه ملایی  بریزد نوش در ظرفی بگوید: که بنوش، تو مکن یاوه سرایی های ملایان به گوش   گرکه ملایی  بریزد نوش در ظرفی

بگوید: که بنوش،

تو مکن یاوه سرایی های ملایان به گوش


 

]]>
خودکشی حماقت است!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Suicide is stupidity 2019-10-13T11:21:36+01:00 2019-10-13T11:21:36+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2688 محمد کدخدایی خودکشی شجاعت نیست ! حماقت است. ضعف است-ترس است-جهل است-خودخواهی ست! که اگر جز این است که چنین بر طبل اش می کوبند ، شجاعانه پا به میدان بگذارند و از این کار زیبا! پیروی کنند! خودکشی شجاعت نیست ! حماقت است.

ضعف است-ترس است-جهل است-خودخواهی ست!

که اگر جز این است که چنین بر طبل اش می کوبند ،

شجاعانه پا به میدان بگذارند و از این کار زیبا! پیروی کنند!


]]>
When money is master Author: Mohammad Kadkhodaie 2019-10-12T13:15:17+01:00 2019-10-12T13:15:17+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2687 محمد کدخدایی You were supposed to own the money But when money became your master,

You were supposed to own the money

But when money became your master,


]]>
وقتی پول اربابت شود!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) When money is master! Author: Mohammad Kadkhodaie 2019-10-12T13:05:30+01:00 2019-10-12T13:05:30+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2686 محمد کدخدایی قرار است که تو صاحب پول باشی اما چون پول صاحب تو شد ، قرار است که تو صاحب پول باشی

اما چون پول صاحب تو شد ،


]]>
گرگینه های سبزینه پوش! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Green wolves 2019-10-12T08:52:14+01:00 2019-10-12T08:52:14+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2685 محمد کدخدایی در این ویرانه جنگل   گرگینه های سبزینه پوشِ سیه کوش را حرمتی داده اند ؛ که به درختان زیتون نداده اند. به گلهای سرخ تپیده درگلدانها نداده اند. در این ویرانه جنگل  

گرگینه های سبزینه پوشِ سیه کوش را

حرمتی داده اند ؛

که به درختان زیتون نداده اند.

به گلهای سرخ تپیده درگلدانها نداده اند.


]]>
تافرصتی هست بخند!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Laughter opportunity! Author: Mohammad Kadkhodaie 2019-10-11T14:50:27+01:00 2019-10-11T14:50:27+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2684 محمد کدخدایی تا فرصت داری، شادیهایت را با دیگران تقسیم کن. و بزن و بخند و برقص! زیرا الهه ی غم،چون فرشته ی مرگ در پی توست! تا چشمان پر از لبخندت را،مغموم و اندوهگین کند. Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض     تا فرصت داری، شادیهایت را با دیگران تقسیم کن.

و بزن و بخند و برقص!

زیرا الهه ی غم،چون فرشته ی مرگ در پی توست!

تا چشمان پر از لبخندت را،مغموم و اندوهگین کند.

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

 

 

]]>
فراموشم نکن ای گل! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) do not forget me! poet:mohammad kadkhodaie 2019-10-11T09:05:51+01:00 2019-10-11T09:05:51+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2683 محمد کدخدایی فراموشم مکن ای گل که روزی این دلم آشیانه ات بود دو دستم آبشارِ گیسوانِ چون شبت را شانه ای بود تو در من بودی و عطر نفسهایت خزانم را بهار بود فراموشم مکن ای گل

که روزی این دلم آشیانه ات بود

دو دستم آبشارِ گیسوانِ چون شبت را شانه ای بود

تو در من بودی و عطر نفسهایت خزانم را بهار بود


]]>
بخشش فقیر وثروتمند! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Poor and rich forgiveness 2019-10-10T14:18:32+01:00 2019-10-10T14:18:32+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2682 محمد کدخدایی انسانی که تنها نانش را، با دیگران تقسیم می کند، مانند مرد ثروتمندی ست که: تمام ثروتش را با دیگران تقسیم کرده است! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض     انسانی که

 تنها نانش را، با دیگران تقسیم می کند،

مانند مرد ثروتمندی ست که:

تمام ثروتش را با دیگران تقسیم کرده است!


Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

 

 

]]>
تبردستها! (حرف نو) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Hand ax Author: Mohammad Kadkhodaie 2019-10-10T10:15:37+01:00 2019-10-10T10:15:37+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2681 محمد کدخدایی دست هایتان را تبر باید کرد و فریادهاتان را گلوله! تا توانید که ریشه کن کرد، دست هایتان را تبر باید کرد

و فریادهاتان را گلوله!

تا توانید که ریشه کن کرد،


]]>
Painting your child tomorrow! Author: Mohammad Kadkhodaie 2019-10-09T15:44:40+01:00 2019-10-09T15:44:40+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2680 محمد کدخدایی Children are like white office Whatever you want you can write or paint on them! You can paint a man, kneeling And begs his bread!

Children are like white office

Whatever you want you can write or paint on them!

You can paint a man, kneeling

And begs his bread!


]]>