عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com 2018-01-19T02:58:22+01:00 mihanblog.com ضحاکان مار دوش!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Zahaak the tyrant! Writer:mohammad kadkhodaie 2018-01-18T18:58:32+01:00 2018-01-18T18:58:32+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1583 محمد کدخدایی ضحاکان مار دوش  زمین و زمان هرگاه نتوانند از اندیشه های پویا و جوان مردمان ماران را تغذیه کنند ، ضحاکان مار دوش  زمین و زمان

هرگاه نتوانند از اندیشه های پویا و جوان مردمان

ماران را تغذیه کنند ،


]]>
اولین نگاه! (عشق)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) First look! (Love) Poem: Mohammad Khodkhodaee 2018-01-18T18:22:48+01:00 2018-01-18T18:22:48+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1582 محمد کدخدایی آری آغاز عاشقی یک نگاه است گرچه فرجام  کار ناپیداست من به فرجام کار نیندیشم که همین اولین  نگاه زیباست Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض آری آغاز عاشقی یک نگاه است

گرچه فرجام  کار ناپیداست

من به فرجام کار نیندیشم

که همین اولین  نگاه زیباست

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
لشکربه باتلاقهاریزد! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) !Because it's dawning 2018-01-18T15:18:55+01:00 2018-01-18T15:18:55+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1581 محمد کدخدایی سپیده چون بیاید  شب گریزد ! ز ترس نور ، همه لشکر به باتلاقها ریزد ! سپیده چون بیاید

 شب گریزد !

ز ترس نور ، همه لشکر به باتلاقها ریزد !


]]>
دزدی در روشنایی!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) !Robbery in the daylight 2018-01-17T19:14:05+01:00 2018-01-17T19:14:05+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1580 محمد کدخدایی آنانی که در روشنایی روز نانت را دزدیده و پاسخگو نباشند ، به یقین ، در تاریکی شب جان و ناموست را خواهند دزدید! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض   آنانی که در روشنایی روز نانت را

دزدیده و پاسخگو نباشند ،

به یقین ، در تاریکی شب

جان و ناموست را خواهند دزدید!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

 

]]>
شراره میکارد!(عشق) شعر :محمدکدخدایی(عرفان) fire! poem:mohammad kadkhodaie 2018-01-17T18:13:24+01:00 2018-01-17T18:13:24+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1579 محمد کدخدایی امشب از آسمان نگاه زیبایت بر زمستان سپید کاغذها واژه های داغ می بارد امشب از آسمان نگاه زیبایت

بر زمستان سپید کاغذها

واژه های داغ می بارد


]]>
دوچیزکه آموختنی نیست!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Two things that are not taught! Writer:mohammad kadkhodaie 2018-01-15T13:27:36+01:00 2018-01-15T13:27:36+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1578 محمد کدخدایی دو چیز را هرگز  نخواهی توانست با زور یا تمنا ، به دیگران القاء کرده و بیاموزانی ! یکی عشق به مردمی  سنگدل و بیرحم و دیگری شعور به مردمی احمق و ابله  است! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض دو چیز را هرگز  نخواهی توانست با زور یا تمنا ،

به دیگران القاء کرده و بیاموزانی !

یکی عشق به مردمی  سنگدل و بیرحم

و دیگری شعور به مردمی احمق و ابله  است!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
تو از جنس منی!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) You are from my gender! Poem:mohammad kadkhodaie 2018-01-15T05:14:41+01:00 2018-01-15T05:14:41+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1577 محمد کدخدایی آه ای دوست! زچه خسته دل و پاره تنی همه تنهایی و اندوه- همه  درد -تنی ! آه ای دوست!

زچه خسته دل و پاره تنی

همه تنهایی و اندوه-

همه  درد -تنی !


]]>
چشم پرنیازش!(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-01-14T19:01:35+01:00 2018-01-14T19:01:35+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1576 محمد کدخدایی به چشمانش شدم خیره  که تا شاید بیابم همه  شور  و  نیاز  این  دلم  را دریغا ، آن  دو  چشم  پر نیازش به  دامان گنه  افکند  تنم  را   Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان واعتراض   به چشمانش شدم خیره  که تا شاید بیابم

همه  شور  و  نیاز  این  دلم  را

دریغا ، آن  دو  چشم  پر نیازش

به  دامان گنه  افکند  تنم  را  

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

 

]]>
کشت های پوک ! (عرفانی)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Seed is absurd! Poem:mohammad kadkhodaie 2018-01-14T14:12:26+01:00 2018-01-14T14:12:26+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1575 محمد کدخدایی سبوی خشک جانت آب ندارد لب خشکیده از آبت دگر تاب ندارد همه کشت های تو پوک است ثمر در خاک ندارد! سبوی خشک جانت آب ندارد

لب خشکیده از آبت دگر تاب ندارد

همه کشت های تو پوک است

ثمر در خاک ندارد!


]]>
سلطه کشیشان و ملایان!( سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Domination of priests and mullahs! Author:mohammad kadkhodaie 2018-01-14T13:14:01+01:00 2018-01-14T13:14:01+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1574 محمد کدخدایی هزار سال در سلطه ی  کشیشان بر اروپا ، غرب از علوم شرق تقلید کرد ! و امروز در سلطۀ  ملایان  در مشرق زمین این دانشمندان شرق هستند که از غرب تقلید میکنند! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض هزار سال در سلطه ی  کشیشان بر اروپا ،

غرب از علوم شرق تقلید کرد !

و امروز در سلطۀ  ملایان  در مشرق زمین

این دانشمندان شرق هستند که از غرب تقلید میکنند!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
روزهای نخست انقلاب!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The first days of the revolution! Author:mohammad kadkhodaie 2018-01-14T07:27:35+01:00 2018-01-14T07:27:35+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1573 محمد کدخدایی یادم نمی رود روزها و ماههای نخست انقلاب را که چه شور و حال و صفایی بین مردم حاکم بود! هوا بوی صمیمیت میداد بوی مهربانی! یادم نمی رود روزها و ماههای نخست انقلاب را

که چه شور و حال و صفایی بین مردم حاکم بود!

هوا بوی صمیمیت میداد

بوی مهربانی!


]]>
شهرپرازدردوشلوغ!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Crowded city! Poem:mohammad kadkhodaie 2018-01-14T06:27:53+01:00 2018-01-14T06:27:53+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1572 محمد کدخدایی   آرزو دارم ازین شهرِ پر از رنج و پراز درد و شلوغ  همه جا پوسیده از نفرت وکینه حسد و مکر و دروغ   بپرم !     آرزو دارم

ازین شهرِ پر از رنج و پراز درد و شلوغ 

همه جا پوسیده از نفرت وکینه

حسد و مکر و دروغ 

 بپرم !

 

]]>
با پلنگی دوست بودم!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I was friends with Leopard! Poem:mohammad kadkhodaie 2018-01-13T14:09:30+01:00 2018-01-13T14:09:30+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1571 محمد کدخدایی ایکاش من هم با پلنگی دوست بودم تا که شاید زنده می شد باز وجودم ! ایکاش

من هم

با پلنگی دوست بودم

تا که شاید زنده می شد باز

وجودم !


]]>
خودم فرهاد بودم!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I was Farhad! Poem:mohammad kadkhodaie 2018-01-12T17:25:46+01:00 2018-01-12T17:25:46+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1570 محمد کدخدایی مبین من را چنین زار و خسته زمانی من جوانی شاد بودم برای هر رزی چون باد بودم مبین من را چنین زار و خسته

زمانی من جوانی شاد بودم

برای هر رزی چون باد بودم


]]>
آزادی میوه درخت ممنوعه!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The freedom of the fruit of the forbidden tree! Author:mohammad kadkhodaie 2018-01-12T12:24:14+01:00 2018-01-12T12:24:14+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1569 محمد کدخدایی درس آفرینش است! خوردن میوه ی درخت ممنوعه برغم هشدار خداوند! و امروز آزادی ، سیب درخت ممنوعه ای است درس آفرینش است!

خوردن میوه ی درخت ممنوعه برغم هشدار خداوند!

و امروز آزادی ،

سیب درخت ممنوعه ای است


]]>