عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com 2017-10-22T23:05:53+01:00 mihanblog.com نپرسیدیم چرا؟شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2017-10-22T14:33:33+01:00 2017-10-22T14:33:33+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1372 محمد کدخدایی ای دریغا زندگی کردیم ، نفهمیدیم چرا ؟ بردگی کردیم ، نپرسیدیم چرا ؟ ای دریغا

زندگی کردیم ، نفهمیدیم چرا ؟

بردگی کردیم ، نپرسیدیم چرا ؟


]]>
تفاوت خداپرستی من ودیگران!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) 2017-10-21T18:54:19+01:00 2017-10-21T18:54:19+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1371 محمد کدخدایی  تفاوت من در پرستش خدا با اکثریت مردمان  در این است که: من می پرستم خدایی که او مرا آفریده است!  تفاوت من در پرستش خدا با اکثریت مردمان

 در این است که:

من می پرستم خدایی که او

مرا آفریده است!


]]>
بیزارم از فقر!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2017-10-21T15:39:12+01:00 2017-10-21T15:39:12+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1370 محمد کدخدایی فقر ،جانم را می گزد فقر  ،روح و روانم را می آزارد فقر ،بوی مرده سگ می دهد بوی تعفن ....بوی لاشه گندیده ی درد! فقر ،جانم را می گزد

فقر  ،روح و روانم را می آزارد

فقر ،بوی مرده سگ می دهد

بوی تعفن ....بوی لاشه گندیده ی درد!


]]>
عاقلان دوخدابینند!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2017-10-21T07:09:53+01:00 2017-10-21T07:09:53+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1369 محمد کدخدایی ره عشق و ره عقل ،زهمدیگر جدا است به لفظ عاشقان ، لیلا خدا است ولیکن مانده ام در این تعارض ره عشق و ره عقل ،زهمدیگر جدا است

به لفظ عاشقان ، لیلا خدا است

ولیکن مانده ام در این تعارض


]]>
خالق اشتباهات نو باشیم!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) 2017-10-20T11:02:18+01:00 2017-10-20T11:02:18+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1368 محمد کدخدایی حداقل در ارتکاب اشتباهات و خیانتها از سنت قبلی ها استفاده نکنیم! اختلاس و دزدی و ایجاد تبعیض و تفرقه و اختلاف. و بسیاری دیگر،  اشتباهاتی عرف و عادی و کهنه شده است! حداقل در ارتکاب اشتباهات و خیانتها از سنت قبلی ها استفاده نکنیم!

اختلاس و دزدی و ایجاد تبعیض و تفرقه و اختلاف.

و بسیاری دیگر،  اشتباهاتی عرف و عادی و کهنه شده است!


]]>
گنگها درباغ اعتراض !شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2017-10-20T04:53:32+01:00 2017-10-20T04:53:32+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1367 محمد کدخدایی خواهم آمد روزی با کوله ای پر ز ایمان و تعهد به پشت از برای مردم کر،.. کوله ای پر ز سخنهای درشت! خواهم آمد روزی

با کوله ای پر ز ایمان و تعهد به پشت

از برای مردم کر،..

کوله ای پر ز سخنهای درشت!


]]>
اوهوسبازاست!(عشق)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2017-10-19T13:05:16+01:00 2017-10-19T13:05:16+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1366 محمد کدخدایی  این چه دردی است که با خود دارم من ز عشق او چه اندیشه ی باطل دارم او هوس دارد به دل، عشق را نمیفهمد که چیست من به جز درد و غم وآه جگر سوز ،چه حاصل دارم Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض    این چه دردی است که با خود دارم

من ز عشق او چه اندیشه ی باطل دارم

او هوس دارد به دل، عشق را نمیفهمد که چیست

من به جز درد و غم وآه جگر سوز ،چه حاصل دارم

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

 

]]>
سکوت فریادانقلاب!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) 2017-10-16T18:27:41+01:00 2017-10-16T18:27:41+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1365 محمد کدخدایی سکوت را همیشه بمنزله رضایت تفسیر نمیتوان کرد بسته به شرایط موجود گاه ،رنج و درد و اندوه است سکوت را همیشه بمنزله رضایت تفسیر نمیتوان کرد

بسته به شرایط موجود

گاه ،رنج و درد و اندوه است


]]>
مردم شهرگمشده آتلانتیس!شعر:محمدکدخدایی(عرفان)The people of atlantis 2017-10-16T11:25:01+01:00 2017-10-16T11:25:01+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1364 محمد کدخدایی در میان مردمان متوهم ، که خوب می دانند مردمانی که به پندار، همه پیدایند من غریبه ای هستم میان ذهن آنها که بدنبال خود گمشده ام می گردم در میان مردمان متوهم ، که خوب می دانند

مردمانی که به پندار، همه پیدایند

من غریبه ای هستم میان ذهن آنها

که بدنبال خود گمشده ام می گردم


]]>
بنوازم بنواز!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2017-10-15T18:19:43+01:00 2017-10-15T18:19:43+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1363 محمد کدخدایی من مقام همه سازهای توام بنوازم بنواز تا که پرده پرده زیبایی شوم ! Mohammad-erfan.mihablog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض   من مقام همه سازهای توام

بنوازم

بنواز

تا که پرده پرده

زیبایی شوم !

Mohammad-erfan.mihablog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

 

]]>
سیب سرخ رنگ شعور!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2017-10-15T08:35:22+01:00 2017-10-15T08:35:22+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1362 محمد کدخدایی سیب سرخ عطرش از پستان دریا میرسد قایقی باید ساخت از چوب بلوط ،  با رنگ بلور سیب سرخ عطرش از پستان دریا میرسد

قایقی باید ساخت

از چوب بلوط ،  با رنگ بلور


]]>
من هم دروغ میگویم!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان)I'm lying too 2017-10-15T06:59:12+01:00 2017-10-15T06:59:12+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1361 محمد کدخدایی چون راست میگویم ، دیگران باورم نمیکنند پس ، دروغهای بزرگ میگویم تا همگان  مرا مردی  با شخصیت و درستکار و با آبرو چون خودشان بدانند ! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض چون راست میگویم ، دیگران باورم نمیکنند

پس ، دروغهای بزرگ میگویم

تا همگان  مرا مردی  با شخصیت و درستکار و با آبرو

چون خودشان بدانند !

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
ایکاش شاعر بودم!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2017-10-14T18:42:48+01:00 2017-10-14T18:42:48+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1360 محمد کدخدایی ای کاش ...شاعر بودم تا که شعری میسرودم از برای رنج تنهایی خویش ای کاش ...شاعر بودم

تا که شعری میسرودم

از برای رنج تنهایی خویش


]]>
I LOVE YOU! Writer:mohammad kadkhodaie 2017-10-14T16:07:42+01:00 2017-10-14T16:07:42+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1359 محمد کدخدایی I love you! You're beautiful White as snow Green, because the forest I love you!

You're beautiful

White as snow

Green, because the forest


]]>
تعصب را تیشه کردیم!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2017-10-14T09:27:56+01:00 2017-10-14T09:27:56+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1358 محمد کدخدایی نه دیدیم و نه پرسیدیم نه هم ، اندیشه کردیم نه دیدیم و

نه پرسیدیم

نه هم ، اندیشه کردیم


]]>