عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com 2018-10-19T13:30:03+01:00 mihanblog.com بیماری مسری مد!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Contagious fashion disease! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-10-17T16:18:14+01:00 2018-10-17T16:18:14+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2176 محمد کدخدایی مد چیزی جز یک بیماری مسری و گاه نابود کنندۀ شخصیت اصلی انسان نیست! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض مد


چیزی جز


یک


بیماری مسری


و گاه


نابود کنندۀ شخصیت اصلی انسان نیست!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
جعل وجهل وبیشعوری!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Fake and ignorance! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-10-17T15:35:33+01:00 2018-10-17T15:35:33+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2175 محمد کدخدایی در یک جامعۀ خرافه زده، جعل و جهل و بیشعوری،شمشیر دولبه ای است که هم کسانی را که متصف به آنند، و هم، کسانی که مخالف آن، نابود میکند. Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض در یک جامعۀ خرافه زده،


جعل و جهل و بیشعوری،شمشیر دولبه ای است که


هم کسانی را که متصف به آنند، و هم،


کسانی که مخالف آن، نابود میکند.

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
نادان کدام بهشت!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Ignorant, which paradise! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-10-16T18:11:44+01:00 2018-10-16T18:11:44+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2174 محمد کدخدایی  ابلهانه ترین و خودخواهانه ترین تفکر این است که مزدور بی مزد  زورمندان و زرمندان و شریعتمداران دروغین شوی . و بهشت زندگی مردم را جهنم کرده  ابلهانه ترین و خودخواهانه ترین تفکر این است که

مزدور بی مزد  زورمندان و زرمندان و شریعتمداران

دروغین شوی . و بهشت زندگی مردم را جهنم کرده


]]>
مردمان بی رغبتند مردی کنند ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-10-16T17:18:20+01:00 2018-10-16T17:18:20+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2173 محمد کدخدایی مانده ام مندر شگفتی و عجبمردمان بی رغبتند مردی کنندشورها دارند که نامردی کنند!   مانده ام من

در شگفتی و عجب

مردمان بی رغبتند مردی کنند

شورها دارند که نامردی کنند!


 

]]>
انعکاس یک خوک! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Reflection of a pig! Poem: Mohammad Khodkhodaie 2018-10-15T19:08:59+01:00 2018-10-15T19:08:59+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2172 محمد کدخدایی پریشان  آدمی سرگردان مأیوس و نگران هراسان از نبودن انسان! ولولۀ حیوان پریشان  آدمی سرگردان

مأیوس و نگران

هراسان از نبودن انسان!

ولولۀ حیوان


]]>
تملق احمقها! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Flattery of the idiots! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-10-15T10:08:37+01:00 2018-10-15T10:08:37+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2171 محمد کدخدایی دیوانه ها از  چاپلوسی دیگران لذت میبرند اما ابلهان پول هم میدهند،  تا دیگران مدح و مجیز آنان را بگویند! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض دیوانه ها از  چاپلوسی دیگران لذت میبرند


اما ابلهان پول هم میدهند،


 تا دیگران مدح و مجیز


آنان را بگویند!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
عشقت زسربه درنمیشود! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-10-14T14:56:08+01:00 2018-10-14T14:56:08+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2163 محمد کدخدایی نقش تو فتادست به آیینۀ جان و نظرمعشق تو دگر ز سر به در نمی شودافسوس که در پای تو ای جان روانسر می رود و ،بی تو به سر نمی شود Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض نقش تو فتادست به آیینۀ جان و نظرم

عشق تو دگر ز سر به در نمی شود

افسوس که در پای تو ای جان روان

سر می رود و ،بی تو به سر نمی شود

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
پنجره دلت!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Window of your heart! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-10-10T17:18:51+01:00 2018-10-10T17:18:51+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2170 محمد کدخدایی این دست تو است که باید پنجره دلت را به روی طلوع خورشیدبازکند! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض این دست تو است

که باید

پنجره دلت را

به روی طلوع خورشید

بازکند!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
نصایح بی شرفها!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Advice with Cowards! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-10-09T17:25:15+01:00 2018-10-09T17:25:15+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2169 محمد کدخدایی مگذار نصایح و دلسوزیهای آدمکهای بی شرافت و پست اندیش، تو را از جوانمردی و نیکی در مورد دیگران بازدارد! مگذار نصایح و دلسوزیهای آدمکهای بی شرافت

و پست اندیش، تو را از جوانمردی و نیکی

در مورد دیگران بازدارد!


]]>
خدا داند وبس! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) God knows! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-10-09T16:06:24+01:00 2018-10-09T16:06:24+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2168 محمد کدخدایی دارم از چشم سیاهش گله چندان که خدا داند و بس آن چنان در طلبش زار و پریشان که خدا داند و بس دارم از چشم سیاهش گله چندان

که خدا داند و بس

آن چنان در طلبش زار و پریشان

که خدا داند و بس


]]>
در تفنگهاگل سرخ بایدکاشت!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) In the Gun the rose must be planted! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-10-06T16:19:12+01:00 2018-10-06T16:19:12+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2167 محمد کدخدایی به جای گلوله،  در خشاب تفنگهایتان  بذر گل سرخ  باید کاشت! به جای گلوله،


 در خشاب تفنگهایتان

 

بذر گل سرخ  باید کاشت!]]>
نگهبانان سکوت امنیت! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Keepers of silence! Poem: Mohammad Khodkhodaie 2018-10-05T13:31:22+01:00 2018-10-05T13:31:22+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2166 محمد کدخدایی ما نگاهبان سکوت امنیت در ظلمتیم در سکوت ظلمت شب ناظر فریاد پی در پی آیینۀ خورشیدستیم ما نگاهبان سکوت امنیت در ظلمتیم

در سکوت ظلمت شب

ناظر فریاد پی در پی آیینۀ خورشیدستیم]]>
بی او زندگی نکنم!(عاشقانه) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-10-05T10:44:20+01:00 2018-10-05T10:44:20+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2165 محمد کدخدایی بی او به زنده بودنم خو نکنم جز چهرۀ زیبایش هیچ گلی بو نکنم گویند  بگذار که از دیده و دل شود فراموش اما می میرم و زندگی بی او نکنم Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض بی او به زنده بودنم خو نکنم


جز چهرۀ زیبایش هیچ گلی بو نکنم


گویند  بگذار که از دیده و دل شود فراموش


اما می میرم و زندگی بی او نکنم


Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
خزان است بی بهاران ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Always is autumn! Poem: Mohammad Khodkhodaie 2018-10-04T17:57:41+01:00 2018-10-04T17:57:41+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2164 محمد کدخدایی خیالش نیست دگر هجرت زمستان نه میبارد دگر باران بر این دشت سراسر مرده زاران نه می آید بهاران خیالش نیست دگر هجرت زمستان

نه میبارد دگر باران

بر این دشت سراسر مرده زاران

نه می آید بهاران


]]>
دزدمردباش!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Be a man robber 2018-10-03T17:07:28+01:00 2018-10-03T17:07:28+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2162 محمد کدخدایی اگر دزد هم باشی مرد باش! و نان خشک تهیدستان و شیر خشک کودکان  بینوا را  نبر! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض اگر دزد هم باشی

مرد باش!

و نان خشک تهیدستان

و شیر خشک کودکان  بینوا را  نبر!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>