عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com 2017-06-27T00:34:26+01:00 mihanblog.com درقبر می لرزد! (عشق)محمدکدخدایی(عرفان) 2017-06-26T18:52:20+01:00 2017-06-26T18:52:20+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1054 محمد کدخدایی درقبر می لرزد! (عشق)اگر دنیا بدون عشق باشدبه یک ارزن نمی ارزد درقبر می لرزد! (عشق)

اگر دنیا بدون عشق باشد

به یک ارزن نمی ارزد


]]>
زندگی بی اعتراض!(سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان) 2017-06-25T21:22:04+01:00 2017-06-25T21:22:04+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1053 محمد کدخدایی زندگی بی اعتراض!(سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان)دوشنبه, ۵ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۰۵ ق.ظزندگی بی اعتراض!(سخن کوتاه)نه تنها انسان، بلکه هستی را موجودی معترض میدانم !تولدومرگ ،بیماری وسلامت،سکون وپرواز،

زندگی بی اعتراض!(سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان)

دوشنبه, ۵ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۰۵ ق.ظ

زندگی بی اعتراض!(سخن کوتاه)

نه تنها انسان، بلکه هستی را موجودی معترض میدانم !

تولدومرگ ،بیماری وسلامت،سکون وپرواز،


]]>
قصاصش کن ! (عشق)محمدکدخدایی(عرفان) 2017-06-25T16:29:41+01:00 2017-06-25T16:29:41+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1052 محمد کدخدایی قصاصش کن ! (عشق)محمدکدخدایی(عرفان)یكشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۸ ب.ظ قصاصش کن ! (عشق)راهی حج گشته ام ای نازنینبوسه ای را که ز لبهایت گرفته ام حلالش کن

قصاصش کن ! (عشق)محمدکدخدایی(عرفان)

یكشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۸ ب.ظ
 قصاصش کن ! (عشق)

راهی حج گشته ام ای نازنین

بوسه ای را که ز لبهایت گرفته ام حلالش کن


]]>
دریای اندوه ! (عرفان)محمدکدخدایی(عرفان) 2017-06-25T11:16:28+01:00 2017-06-25T11:16:28+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1051 محمد کدخدایی دریای اندوه ! (عرفان)محمدکدخدایی(عرفان)یكشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۶، ۰۳:۴۵ ب.ظدریای اندوه ! (عرفان)پی لیلی دوانم من همیشهزده بر دل درخت عشق ریشه

دریای اندوه ! (عرفان)محمدکدخدایی(عرفان)

یكشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۶، ۰۳:۴۵ ب.ظ

دریای اندوه ! (عرفان)

پی لیلی دوانم من همیشه

زده بر دل درخت عشق ریشه


]]>
تک بیتی!(عرفان)محمدکدخدایی(عرفان) 2017-06-25T09:44:57+01:00 2017-06-25T09:44:57+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1050 محمد کدخدایی تک بیتی!(عرفان)محمدکدخدایی(عرفان)یكشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۶، ۰۲:۱۱ ب.ظتک بیتی !چه روزهایی ست که فریاد می کشد دلمرا آزاد کنید از آب و  از گلمحمدکدخدایی(عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان و اعتراض

تک بیتی!(عرفان)محمدکدخدایی(عرفان)

یكشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۶، ۰۲:۱۱ ب.ظ

تک بیتی !

چه روزهایی ست که فریاد می کشد دل

مرا آزاد کنید از آب و  از گل

محمدکدخدایی(عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
تک بیتی !محمدکدخدایی(عرفان) 2017-06-24T22:05:13+01:00 2017-06-24T22:05:13+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1049 محمد کدخدایی تک بیتی !محمدکدخدایی(عرفان)تک بیتی ها !هر  که  دل داشت  به دلداری سپردش ولیدل  بشکسته ی  ماست که  دلداری  ندارد هنوز.محمدکدخدایی(عرفان)Mohammad-erfan.mihanblog.comSheroerfan.blog.irعرفان و اعتراض

تک بیتی !محمدکدخدایی(عرفان)

تک بیتی ها !

هر  که  دل داشت  به دلداری سپردش ولی

دل  بشکسته ی  ماست که  دلداری  ندارد هنوز.

محمدکدخدایی(عرفان)

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
نیش خند!محمدکدخدایی(عرفان) 2017-06-24T20:59:48+01:00 2017-06-24T20:59:48+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1048 محمد کدخدایی نیش خند!محمدکدخدایی(عرفان)یكشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۲۶ ق.ظ نیش خند!غم دنیا به من می خندد وصد غصه دارم

نیش خند!محمدکدخدایی(عرفان)

یكشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۲۶ ق.ظ
 نیش خند!

غم دنیا به من می خندد و

صد غصه دارم


]]>
غبار دیروز !محمدکدخدایی(عرفان) 2017-06-24T17:15:50+01:00 2017-06-24T17:15:50+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1047 محمد کدخدایی غبار دیروز !محمدکدخدایی(عرفان)شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۴۲ ب.ظ غبار دیروز !در اندیشه ی  زندگی اگر هستیم ماخانه را باید از غبار دیروز خالی بکنیم

غبار دیروز !محمدکدخدایی(عرفان)

شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۶، ۰۹:۴۲ ب.ظ
 غبار دیروز !

در اندیشه ی  زندگی اگر هستیم ما

خانه را باید از غبار دیروز خالی بکنیم


]]>
حامل اضداد !محمدکدخدایی(عرفان) 2017-06-23T22:08:23+01:00 2017-06-23T22:08:23+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1046 محمد کدخدایی حامل اضداد !محمدکدخدایی(عرفان)شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۶، ۰۲:۳۷ ق.ظ حامل اضداد !شب است حامل اضدادامان از  داد  و  بی داد

حامل اضداد !محمدکدخدایی(عرفان)

شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۶، ۰۲:۳۷ ق.ظ
 حامل اضداد !

شب است حامل اضداد

امان از  داد  و  بی داد


]]>
دل آیینه ی خویش! (عشق)محمدکدخدایی(عرفان) 2017-06-23T20:55:34+01:00 2017-06-23T20:55:34+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1045 محمد کدخدایی دل آیینه ی خویش! (عشق)محمدکدخدایی(عرفان)شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۲۴ ق.ظ دل آیینه ی خویش! (عشق)می روم از  شهر  پر حجم  غرورسوی  بیغوله  ویرانه ی خویش

دل آیینه ی خویش! (عشق)محمدکدخدایی(عرفان)

شنبه, ۳ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۲۴ ق.ظ
 دل آیینه ی خویش! (عشق)

می روم از  شهر  پر حجم  غرور

سوی  بیغوله  ویرانه ی خویش


]]>
افطاربه می کردم!(عرفان)محمدکدخدایی(عرفان) 2017-06-22T12:13:36+01:00 2017-06-22T12:13:36+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1044 محمد کدخدایی افطاربه می کردم!(عرفان)محمدکدخدایی(عرفان)پنجشنبه, ۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۴:۳۹ ب.ظافطاربه می کردم!به میخانه  نماز  خواندم  خدایادرین شب مست  مستم  بار الهی

افطاربه می کردم!(عرفان)محمدکدخدایی(عرفان)

پنجشنبه, ۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۴:۳۹ ب.ظ

افطاربه می کردم!

به میخانه  نماز  خواندم  خدایا

درین شب مست  مستم  بار الهی


]]>
پیش داوری ! (سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان) 2017-06-20T23:02:07+01:00 2017-06-20T23:02:07+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1043 محمد کدخدایی پیش داوری ! (سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان)چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۳۱ ق.ظپیش داوری ! (سخن کوتاه)وقتی در مورد دیگران با پیش داوری قضاوت میکنی

پیش داوری ! (سخن کوتاه)محمدکدخدایی(عرفان)

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۳۱ ق.ظ
پیش داوری ! (سخن کوتاه)

وقتی در مورد دیگران با پیش داوری

 قضاوت میکنی


]]>
پنجره سبز !محمدکدخدایی(عرفان) 2017-06-20T21:17:28+01:00 2017-06-20T21:17:28+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1042 محمد کدخدایی پنجره سبز !محمدکدخدایی(عرفان)چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۴۶ ق.ظپنجره سبز !و من از پنجره سبز  به بیرون نگاهی کردمهیچ چشمی ندیدم که بینا باشدهیچ گوشی ندیدم ، شنوا باشد

پنجره سبز !محمدکدخدایی(عرفان)

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۴۶ ق.ظ
پنجره سبز !

و من از پنجره سبز  به بیرون نگاهی کردم

هیچ چشمی ندیدم که بینا باشد

هیچ گوشی ندیدم ، شنوا باشد


]]>
ای دل من !محمدکدخدایی(عرفان) 2017-06-20T17:03:59+01:00 2017-06-20T17:03:59+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1041 محمد کدخدایی ای دل من !محمدکدخدایی(عرفان)سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۲۹ ب.ظای دل من ! چه دردمند و حزینی ای دل منچه در اندوه وزینی ای دل من

ای دل من !محمدکدخدایی(عرفان)

سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۲۹ ب.ظ

ای دل من !

 چه دردمند و حزینی ای دل من

چه در اندوه وزینی ای دل من


]]>
چه بحرانی؟!محمدکدخدایی(عرفان) 2017-06-19T20:40:10+01:00 2017-06-19T20:40:10+01:00 tag:http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1040 محمد کدخدایی چه بحرانی؟!محمدکدخدایی(عرفان)سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۰۸ ق.ظچه بحرانی؟!چه مردم گشته اند خسته و دلمرده و غمگینچه دوران پر از چالش و بحرانی

چه بحرانی؟!محمدکدخدایی(عرفان)

سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۰۸ ق.ظ
چه بحرانی؟!

چه مردم گشته اند خسته و دلمرده و غمگین

چه دوران پر از چالش و بحرانی


]]>