عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com 2018-06-18T16:45:51+01:00 mihanblog.com چه خوب است خواب!(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) What a good sleep! Poem: Mohammad Khodkhodaee 2018-06-18T09:48:41+01:00 2018-06-18T09:48:41+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1932 محمد کدخدایی چه خوب است خواب ! چه خوب است  در خواب رؤیا دیدن از لبانت دوستت دارم شنیدن لبانت را مکیدن چه خوب است خواب !

چه خوب است  در خواب رؤیا دیدن

از لبانت دوستت دارم شنیدن

لبانت را مکیدن


]]>
گدایی مرگ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Begging death! Poem: Mohammad Khodkhodaie 2018-06-17T22:28:19+01:00 2018-06-17T22:28:19+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1931 محمد کدخدایی ای مردمان ! آنکه چون شمع جانفدایی میکند دل به دریا میزند مرگ را ز عزرائیل گدایی میکند ای مردمان !

آنکه چون شمع جانفدایی میکند

دل به دریا میزند

مرگ را ز عزرائیل گدایی میکند


]]>
چه داریم!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) What do we have! Author: Mohammad Khodkhodaie 2018-06-17T16:51:40+01:00 2018-06-17T16:51:40+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1930 محمد کدخدایی  من و تو چیزی نداریم تا برای از دست دادنش نگران بوده ، و تن به هر  ذلت و خفت و خواری  ،  من و تو چیزی نداریم

تا برای از دست دادنش نگران بوده ،

و تن به هر  ذلت و خفت و خواری  ،


]]>
محرم شیهای دراز! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-06-17T10:15:46+01:00 2018-06-17T10:15:46+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1929 محمد کدخدایی سرّی که میان است دگر بر کس و ناکس نگوییم با او بگوییم که همه محرم شب های دراز است Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض سرّی که میان است

دگر

بر کس و ناکس

نگوییم

با او بگوییم

که همه

محرم شب های دراز است

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
خون جنون! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-06-17T09:19:52+01:00 2018-06-17T09:19:52+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1928 محمد کدخدایی خون جنون! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) ز تنهایی دلم در سینه حبس است به این محبس که تنگ است هزاران سنگ خورده ست خون جنون!

شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

ز تنهایی دلم در سینه حبس است

به این محبس که تنگ است

هزاران سنگ خورده ست


]]>
خرزهره و زهر! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-06-16T21:37:20+01:00 2018-06-16T21:37:20+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1927 محمد کدخدایی راه من  زین راه این قافله راه دگر است سودای تو خرزهره و زهر است  و از من شکر است  Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض راه من

 زین راه این قافله

راه دگر است

سودای تو خرزهره و زهر است

 و

از من

شکر است 

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
تنها مرگ! محمدکدخدایی(عرفان) 2018-06-16T17:17:05+01:00 2018-06-16T17:17:05+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1926 محمد کدخدایی برای من تنها مرگ طبیبِ درد پایان ناپذیری ست که به دروغ زندگی نامش نهادند ! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض برای من

تنها مرگ

طبیبِ

درد پایان ناپذیری ست که

به دروغ

زندگی

نامش نهادند !

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>
انتشار دوکتاب من! محمدکدخدایی(عرفان) My book was published 2018-06-16T16:02:02+01:00 2018-06-16T16:02:02+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1925 محمد کدخدایی دوستان عزیز! با همۀ کم و کاستی ها و مشکلات دو جلد کتاب تحت عنوان شعر و سخن 1(دشت مرده) و شعر و سخن 2(حنجره های خسته)  و حتی الامکان ساده و روان منتشرشده   دوستان عزیز! با همۀ کم و کاستی ها و مشکلات دو جلد کتاب

تحت عنوان شعر و سخن 1(دشت مرده)

و شعر و سخن 2(حنجره های خسته)  و حتی الامکان ساده و روان منتشرشده

 

]]>
نمیخواهم برقصم! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-06-16T08:39:36+01:00 2018-06-16T08:39:36+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1922 محمد کدخدایی نمیخواهم برقصم! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) زدند با حیله و مکر و به رندی همه سازی ز تازی و ز چینی و ز هندی دگر رقصم نمیگیرد نمیخواهم برقصم!

شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

زدند با حیله و مکر و به رندی

همه سازی

ز تازی و ز چینی و ز هندی

دگر رقصم نمیگیرد


]]>
تأسف بهتر از تأثر است !(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-06-15T22:32:49+01:00 2018-06-15T22:32:49+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1921 محمد کدخدایی تأسف بهتر از تأثر است ! زیرا غالباً آدم پشیمان و متأسف ،بنا بر عقل و اراده ،  در پی جبران گذشته است. تأسف بهتر از تأثر است !

زیرا غالباً آدم پشیمان و متأسف ،بنا بر عقل و اراده ،

 در پی جبران گذشته است.


]]>
کاش عشقی داشتم!(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Wish I had a love! Poem: Mohammad Khodkhodaee 2018-06-15T18:00:05+01:00 2018-06-15T18:00:05+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1920 محمد کدخدایی حمل میکنم خجل اشعار عاشقانه ام را بر قلب افسرده از تنهاییم نه جوانم ! اما عاشقترین مرد جهانم حمل میکنم

خجل اشعار عاشقانه ام را

بر قلب افسرده از تنهاییم

نه جوانم !

اما عاشقترین مرد جهانم


]]>
انسان آدم لجن!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-06-15T12:19:41+01:00 2018-06-15T12:19:41+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1919 محمد کدخدایی انسان آدم لجن!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) در ذهنتان مجسم کنید: خدا موجودی را آفریده به نام آدم ! که میان لجن و روح خدا ایستاده این موجود اگر همانجا بماند ،آدم مانده(موجودی خنثی) انسان آدم لجن!(یک سخن)

نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان)

در ذهنتان مجسم کنید:

خدا موجودی را آفریده به نام آدم !

که میان لجن و روح خدا ایستاده

این موجود اگر همانجا بماند ،آدم مانده(موجودی خنثی)


]]>
رگهای مرده! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-06-15T08:13:29+01:00 2018-06-15T08:13:29+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1918 محمد کدخدایی رگهای مرده! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) دلم تنگ است در این گلدان  ، ز درد و غم فشرده گلی میماندش بیمار و تنها و فسرده که دستی مهربان آبش نداده رگهای مرده!

شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

دلم تنگ است

در این گلدان  ، ز درد و غم فشرده

گلی میماندش بیمار و تنها و فسرده

که دستی مهربان آبش نداده


]]>
موجهای بی چرا! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-06-14T21:05:56+01:00 2018-06-14T21:05:56+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1917 محمد کدخدایی موجهای بی چرا! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) موج ها نیز مشت نمیکوبند دگر از اعتراض بر صخره ها گوئیا وابستۀ ساحل شدند موجهای بی چرا!

شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

موج ها نیز

مشت نمیکوبند دگر از اعتراض بر صخره ها

گوئیا وابستۀ ساحل شدند


]]>
داغ آه ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) 2018-06-14T13:13:20+01:00 2018-06-14T13:13:20+01:00 tag:http://Mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1916 محمد کدخدایی آه که  چه سرد است  و خشک است این هوا بر گلویم ناله و بر دل  نهاده  داغِ آه ! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض آه که  چه سرد است  و خشک است

این هوا

بر گلویم ناله و

بر دل  نهاده  داغِ آه !

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

]]>