عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! http://mohammad-erfan.mihanblog.com 2018-11-20T22:34:46+01:00 text/html 2018-11-20T18:15:51+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی افسوس که من زن بودم! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Alas, I was a woman! Poem: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2233 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">آنکه از روز الست بر سر او کوبیدند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">آن ستمدیدۀ بی دنده آن روز ازل من بودم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">خواستم ،تا که فریادِ بلندِ بودنِ خود باشم</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">ولی افسوس و هزار درد که من زن بودم</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664540/jhkiughyhju.jpg"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;">Mohammad-erfan.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;">Sheroerfan.blog.ir</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;">عرفان و اعتراض</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-11-20T12:28:21+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی درآرزوی اقیانوس هشیاری! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) In the dreams of the ocean of consciousness! Poem: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2232 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 12pt;">هراسان و دل نگران</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">آزرده دل و پریشان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">و سرگردان در بیراهه های شب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">کورمال &nbsp;کورمال ایستاده ایم،در انتظار دستی گشاده<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> text/html 2018-11-19T16:29:49+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی شب سردزمستون!(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Cold winter night! Poem: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2231 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">بیا در این شب سرد زمستون</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">منو در بر بگیر هر دو یکی شیم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">بدیم گرما بهم از سوز سرما</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">وگرنه هردومون ماتیم و کیشیم</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Bodoni MT Black&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664540/shabesardez.jpg"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;">Mohammad-erfan.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;">Sheroerfan.blog.ir</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">عرفان و اعتراض</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-11-19T11:04:03+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی وجوب عشق وعقل درتکامل انسان!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Existence of Sincerity and Truth in the Perfection of Man http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2230 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><sub><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;MRT_Casablanca Heavy&quot;">آنکه تنها به عقل و ذهن خویش اتکاء کرده و می اندیشد<o:p></o:p></span></sub></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><sub><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;MRT_Casablanca Heavy&quot;">بدون هیچ احساسی، <o:p></o:p></span></sub></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><sub><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;MRT_Casablanca Heavy&quot;; color:#C00000">دیگران را پله میکند برای رسیدن به هدف!<o:p></o:p></span></sub></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><sub><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;MRT_Casablanca Heavy&quot;">و آنکه تنها با قلب و احساس خویش زندگی میکند<o:p></o:p></span></sub></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><sub><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;MRT_Casablanca Heavy&quot;">بدون اعتناء به عقل و ذهن،<o:p></o:p></span></sub></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><br></p> text/html 2018-11-18T19:17:26+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی هرگزیکدیگررانخواهیم یافت!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) We will never find anyone else! Author: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2229 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">شاید تخته شکسته ای را چسب زد. میخ کوبید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">و دوباره مرمتش کرد.آنگونه که ازچشم دیگران پنهان بماند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#C00000">اما هرچه باشد،تخته شکسته مرمت کرده ای بیش نیست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#C00000">چه میدانم؟</span></p> text/html 2018-11-17T09:47:46+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی کاش انسان نبودم!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) I wish I was not human! Author: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2228 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 12pt;">چه خوشبخت بودم</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">اگر در این روزگار سراسر درد &nbsp;و &nbsp;رنج &nbsp;و &nbsp;اضطرابِ تنهایی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">و &nbsp;بی اعتمادی<span style="color:#0070C0"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; color:#0070C0">ساده&nbsp; دل نبودم-مهربان نبودم-خوش قلب نبودم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><br></p> text/html 2018-11-17T08:10:55+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی همچوصبح دلنشین!(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Beautiful morning! Poem: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2227 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">من &nbsp;وفاداری &nbsp;میخواهم &nbsp;از &nbsp;او</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">تا بسوزم در ره &nbsp;او من &nbsp;وجود &nbsp;خویش &nbsp;را</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">او مهربانی خواهد از من همچو صبح &nbsp;دلنشین</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">تا که من &nbsp;در او بمیرانم &nbsp;شب تشویش &nbsp;را</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664540/shabetashvishra.jpg"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;">Mohammad-erfan.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;">Sheroerfan.blog.ir</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;">عرفان و اعتراض</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-11-16T17:04:55+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی رابطه شعوروشرف!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان)Relationship of honor and intelligence http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2226 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">شرف و شعور دو روی یک سکه اند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">آنکه شعور ندارد، شرف هم ندارد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">و آنکه شرف ندارد، شعور ندارد!</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Bodoni MT Black&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;">Mohammad-erfan.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;">Sheroerfan.blog.ir<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;">عرفان و اعتراض</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-11-16T14:38:07+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی دلم میخواهد فریاد خروس باشم! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I want to be a rooster! Poem: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2224 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#C00000">دلم میخواهد فریاد خروس باشم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">صدای خروش &nbsp;سحر باشم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">زمزمۀ باد صبا باشم</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Cambria">_</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;"> در جان آدمها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> text/html 2018-11-15T16:10:14+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی دغدغۀ نیمچه حجاب است! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) the veil is a concern http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2223 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="color: rgb(192, 0, 0); font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 14pt;">در کشور عشاق علی عشق سراب است</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#C00000">گر دل بدهی یا ندهی ، هر دو خراب است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">اینجا قدمی یا قلمی یا کرمی در ره مولا نبینی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">زیرا که همه بینش این مردم ما نان و کباب است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> text/html 2018-11-15T09:36:50+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی تک بیتی:بید مجنون شعر:محمدکدخدایی(عرفان) http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2222 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 14pt;">همچنانِ بید مجنون سر فکنده ست بر سر راه قضا</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">وان دگر &nbsp;سرو سهی بشکافته است راه فضا</span><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"> </span><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: &quot;B Titr&quot;;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664540/bidemajnoon.jpg"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="line-height: 107%; font-family: &quot;Bodoni MT Black&quot;, serif;"><font size="2">Mohammad-erfan.mihanblo</font></span><span style="font-size: small; font-family: &quot;Bodoni MT Black&quot;, serif;">g.com</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 107%; font-family: &quot;Bodoni MT Black&quot;, serif;">Sheroerfan.blog.ir</span><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: &quot;B Titr&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: &quot;B Titr&quot;;"><font size="2">عرفان و اعتراض</font><span style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></span></p> text/html 2018-11-14T18:13:52+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی گوی چوگان توام ! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2220 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;">با من&nbsp; از مستی بگو</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;">ای نازنین<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;">که همه مست تماشای توام<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;">پستِ<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;">افتاده به پایت<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;">گوی چوگان توام! <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664540/goyechogane.jpg"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR">Mohammad-erfan.mihanblog.com<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR">Sheroerfan.blog.ir</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">عرفان و اعتراض&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> text/html 2018-11-14T16:23:08+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی آن خدا خدانیست!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) that God is not God! Author: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2219 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 10pt;">آخه این چه فرهنگ دینی است که</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">به مردم بدی میکنیم اما طلب بخشش را از خدا داریم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;;color:red">و حتی از یک عذر خواهی و به اصطلاح حلالیت ساده دریغ میکنیم!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> text/html 2018-11-13T20:25:20+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی توراپله نخواهم کرد!(سخن عشق) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) I will not step you! Author: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2218 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">توراپله نخواهم کرد!(سخن عشق)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;">I will not step you!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">تو گرامی تر از آنی که تو را پله کنم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">برای رسیدن به رؤیاهای شیرین عاشقانه ام.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">بلکه میخواهم تا رؤیاها و آرزوهایم را پله کنم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> text/html 2018-11-13T10:26:08+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی کاخش ویران میکنیم! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2217 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">کاخش ویران میکنیم!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">شعر:محمدکدخدایی(عرفان)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">چونکه روز آید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">خدایا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">ما شبان را با همه زور و زرش<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p>