عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! http://mohammad-erfan.mihanblog.com 2019-08-21T13:47:02+01:00 text/html 2019-08-20T09:11:17+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی درانتظارمعشوق!(عاشقانه)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) In anticipation of the beloved! Poet: Mohammad Kadkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2621 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">در انتظار معشوقم و ، ای دریغ</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-bidi-language:FA">او به دیدارم&nbsp; باز نمی آید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#632423;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128; mso-bidi-language:FA">مانده ام سخت در این اندیشه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#632423;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128; mso-bidi-language:FA">شاید که ز روی ناز نمی آید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> text/html 2019-08-19T16:06:40+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی خاطرات غرق شده!(حرف نو) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Sinking memories! Author: MohammadKadkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2620 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">تو</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA">خاطراتت را</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-bidi-language: FA">مأنوس</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>، زیر سرگذاشته ،</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA">با آنان می خندی،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA">با آنان می گریی!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2019-08-19T15:55:44+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی حماقت میلیونی!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Selfishness stupidity! Author: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2619 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="color: rgb(131, 60, 11); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(131, 60, 11); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">از خود خواهانه ترین رفتار آن است:</span><span dir="RTL"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128">که یک نفر به جای یک ملت فکر کند و تصمیم گیرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">و چون اشتباه کند،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><br></p> text/html 2019-08-17T13:21:25+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی شرجی است امشب! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2618 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 12pt;">باز شرجی است امشب</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-bidi-language:FA">تن ما خیس، از ظلمت بیدادگر شب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-bidi-language:FA">چون تنور می سوزد از شدت تب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#C00000;mso-bidi-language:FA">نفس ها آتشین است همچو آه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#C00000;mso-bidi-language:FA">بارد آتش از زمین و از هوا <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> text/html 2019-08-17T12:58:01+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی شمعی داشته باش!(حرف نو) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Have a candle! Author: Mohammad Kadkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2617 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">در این شب های بی ستاره و ماه</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;">&nbsp; در این هوای خفقان آور سرشار از </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;"><span dir="LTR"></span>)</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;">من</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;"><span dir="LTR"></span>(</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;">و روزهای ظلمانیِ بی اعتبار از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;"><span dir="LTR"></span>)</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;"><span dir="RTL"></span> ما</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;"><span dir="LTR"></span>(</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#0070C0">شمعی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#0070C0">باخود داشته باش<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><br></p> text/html 2019-08-16T15:02:55+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی صدای یک نفرناید بگوش! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I sleep in the grave! Poet: Mohammad Kadkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2616 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">بی گمان ، من چنانِ بردگان</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">در قعر گوری خفته ام</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128">دیر زمانی ست&nbsp; دورِ&nbsp; دور از شهر روز<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128">در پیِ بیداری ام<a name="_GoBack"></a> ، اما</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#833C0B;mso-themecolor: accent2;mso-themeshade:128"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128">هنوز،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128">ناتوانم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><br></p> text/html 2019-08-16T10:21:33+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی انتخابات ریاست جمهوری باکرشمه!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) A presidential election with a hint! Author: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2615 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 12pt;">یک ملت با فرهنگ و خردمند میتواند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">&nbsp;یک مجلس ،دولت، و نظام &nbsp;مسئول و توانا</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;2 Titr&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">داشته باشد.<a name="_GoBack"></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128">&nbsp;اما وقتی ملتی انتخابهایش را نه بر اساس خرد و شعور<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><br></p> text/html 2019-08-16T09:50:25+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی آزادی حماقت!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Freedom of stupidity! Author: Mohammad Kadkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2614 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><span style="color: rgb(131, 60, 11); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">چرا برای تفهیم اشتباه دیگران ،خود را آزرده میکنی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#833C0B; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128">تا به تو بگویند: ما برای انتخابهایمان آزادیم!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">راست هم میگویند زیرا:</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;2 Titr&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><br></p> text/html 2019-08-11T08:35:31+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی چه مردند آینه ها!(حرف نو) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) What a man are the mirrors! Poet:mohammad kadkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2613 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">چه وفادارند و شریف ،</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA">چه صمیمی اند و &nbsp;حریف، <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA">آینه ها!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; color:#632423;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">آینه های آویخته بر خاطره های دیوارها.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2019-08-11T06:54:11+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی زندگی یک انتقام است!(مثنوی) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Life is a revenge! Poetry: Mohammad Kadkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2612 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="color: rgb(99, 36, 35); font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">زندگی ،</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; color:#632423;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">&nbsp;یک انتقام است ،انتقام از زنده ها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; color:#632423;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA">انتقام از زنده های ناتوان، بازنده ها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA">زندگی،برگ برنده ست به دست سرنوشت</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA">آرزوی مردمان را چه بسا چنگیز نوشت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2019-08-10T13:19:42+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی توخدای اندیشه خویشی!(حرف نو) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) You are the God of your thoughts! Author: Mohammad Kadkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2611 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">ممکن است دست و پایت را به زنجیر کشند،</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA">زبانت را ببرند، <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA">و از دیدن و شنیدن بازت دارند!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2019-08-10T09:09:40+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی کاش میدانستیم که نمیدانیم!(حرف نو) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) We don't know anything! Author: MohammadKadkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2610 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">کاش آنقدر می دانستیم،که هیچ چیز نمی دانیم!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-bidi-language:FA">و برای دانستن آن:<span style="color:#632423;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128"> &nbsp;(هیچ چیز)<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#632423;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128; mso-bidi-language:FA">&nbsp;که باید بدانیم و نمی دانیم ،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> text/html 2019-08-08T17:30:18+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی وقتی سنگریزه کوه میشود!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) When the pebble becomes mountain! Author: MohammadKadkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2609 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><font size="3">هر روز اندکی انسان شدن تو نسبت به روز گذشته،</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-bidi-language:FA">موفقیت است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;و زندگی آنقدر به تو فرصت می دهد<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="3">تا سنگریزه هایت &nbsp;را تبدیل به کوهی بزرگ کنی!</font></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:8.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-bidi-language:FA"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664540/hjukifgt.jpg"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;">Mohammad-erfan.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;">Sheroerfan.blog.ir<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;">عرفان و اعتراض</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2019-08-08T16:20:20+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی نوبت فریادمانده است هنوز! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) The scream is still to come! Poet: Mohammad Kadkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2608 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;"><font size="3"><b>گوییا قرنهاست</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;"><font size="3"><b>در میانِ گور تن ها خفته ایم<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;"><font size="3"><b>در سکوت مرگبار ظلمت شب<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Titr&quot;"><font size="3"><b>از هراس پنجه ی خونین گرگ،لب ز فریاد دوخته ایم<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> text/html 2019-08-07T17:35:38+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی امام زمان آوردنی ست! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Imam of time does not come! Author: Mohammad Kadkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2607 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 14pt;">آهای مردم !</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-bidi-language:FA">جنت را گم کرده،در بهشت شداد به چه مشغولید؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#C00000;mso-bidi-language: FA">امام زمان در قلب و اندیشه و اراده ی استوار شماست!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#C00000;mso-bidi-language: FA">و نه ترسان و لرزان و گریزان در چاهها و سردابه های جمکران<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:#C00000;mso-bidi-language: FA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p>