عرفان واعتراض اگر علمای ادیان به آنچه پیامبران آورده واصحاب راستین ونخستینشان بر آنها کوشیده وجانها داده اند ، وفادار بوده وبنا به اراده قدرتمندان زمان ،مصالح را بر حقایق ترجیح نمی داده وخیانت نمی کردند ،امروز شاهد این همه دین گریزی در جهان ادیان نبودیم ! آمار از شناسنامه ها میگوید ودر مقابل ایمان قلبی ناچار است وخاموش !!!!!!!!!!!!!! http://mohammad-erfan.mihanblog.com 2018-09-26T01:21:02+01:00 text/html 2018-09-25T20:55:19+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی فریادتقویم! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2152 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: IranNastaliq, serif; color: rgb(192, 0, 0);"><font size="6">غصه دست من بیچاره گرفت با خود برد</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: IranNastaliq, serif; color: rgb(192, 0, 0);"><font size="6"><br></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: IranNastaliq, serif; color: rgb(192, 0, 0);"><font size="6">آرزوهای من خسته همه، در من مرد<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="6"><br></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="6">عمری، چه بیهوده از عمر گذر کردم<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="6"><br></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> text/html 2018-09-19T15:32:22+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی ای سکوت دلپذیر! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2151 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;">خسته&nbsp; ز&nbsp; استمرار&nbsp; فریاد</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;">ای سکوت دلپذیر<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;">دست فریادم بگیر<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><br></p> text/html 2018-09-19T11:41:30+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی تو گوسفندی یا زائر حسین! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) You are a sheep or a pilgrim Hussein! Author: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2150 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 10pt;">کی میخواهی بفهمی ؟!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">اگر زیارتهای مکرر تو به کربلا تو را از درون و&nbsp; ژرف دل و احساس<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">عوض نکند ،<span style="color:#0070C0">بطوریکه آن حس زیبای حسینی شدن در تو<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#0070C0">تبلور نیابد</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;"> و همچنان ،خودخواه و متکبر و بیرحم و نافرمان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><br></p> text/html 2018-09-15T15:37:46+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی آزرده دل!(رباعی) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2149 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 10pt;">ساقی بیا که در دل آتشی سخت در گرفت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#002060">زان روز که معشوق عشق بداد و زر گرفت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#002060">جامی ده ، که هنگامه مستی رسیده است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#002060">این پیر آزرده دل ز نو، سیه مستی زسرگرفت</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#002060"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664540/kigjhyuih.jpg"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#002060">Mohammad-erfan.mi</span><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-family: IranNastaliq, serif; font-size: 9pt;">hanblog.com</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#002060">Sheroerfan.blog.ir<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq; color:#002060">عرفان و اعتراض</span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#002060"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-09-15T15:00:38+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی در آرزوی شروع عاشقانه! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) A romantic start! Poem: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2148 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 10pt;">میدانم</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">دیگر کسی مرا به میهمانی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">عشق و&nbsp; مهربانی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">نخواهد برد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">و دلم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">در آرزوی یک شروع عاشقانه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><br></p> text/html 2018-09-14T15:30:26+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی می سالخورده! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2147 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Homa&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq">هر چه</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Homa&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq">&nbsp;می <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Homa&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq">سالخورده تر باشد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Homa&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq">دلِ <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Homa&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq">این پیر<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Homa&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq">&nbsp;درد دیده<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Homa&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq">جوان تر میشود</span></b><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;2 Homa&quot;;mso-ascii-font-family: IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664540/hyujgthu.png"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;">Mohammad-erfan.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;">Sheroerfan.blog.ir<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">عرفان و اعتراض<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-09-14T11:13:31+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی بده جام دگرباده فروش! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Give a glass of wine! Poem: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2146 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 10pt;">صدای کس نمی آید به گوشم</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Titr&quot;">نمی دانم که مستم یا به هوشم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Titr&quot;">صدای اعتراض مرده،سکوت جایش نشسته<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><br></p> text/html 2018-09-13T17:35:25+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی بوی نفت راآوردند!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Smell of oil! Author: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2145 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size: medium; font-family: &quot;B Titr&quot;;">قرار بود پول نفت را سر سفره مستضعفان بیاورند!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="3">اما پول نفت را خودشان خوردند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="3">و بوی نفت را برایمان آوردند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="3">و چون بیهوش شدیم ، <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="3">همان نان&nbsp;</font></span><span style="font-size: medium; font-family: &quot;B Titr&quot;;">خشکمان را هم دزدیدند!</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664540/kilotghyuj.jpg"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Titr&quot;"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;">Mohammad-erfan.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;">Sheroerfan.blog.ir<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Titr&quot;">عرفان و اعتراض</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-09-12T08:30:06+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی روزی دزدان مردبودند!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) One day, the thieves were human! Author: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2144 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">یک زمانی دزدان نیز </span><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; font-size: 10pt;">مرام و معرفت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">و قانونی داشتند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">و آنقدر مرد بودند، که از فقرا نمی دزدیدند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;2 Titr&quot;">اما امروز، زورشان به اندوخته های بیکران<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><br></p> text/html 2018-09-11T17:52:19+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی دیوارخرافات!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Wall of superstition! Author: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2143 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 10pt;">به دیوار خرافات رنگ دین زده بودند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#002060">مرا به جرم پاک کردن رنگ دین محکوم کردند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#002060">بدون آنکه بیندیشند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#002060">شاید من در اندیشه نوشتن حقیقتی برآن بودم!</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#002060"> </span><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Bodoni MT Black&quot;;color:#002060"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#002060"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664540/jkiuhgju.jpg"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#002060">Mohammad-erfan.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#002060">Sheroerfan.blog.ir<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#002060">عرفان و اعتراض</span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#002060"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-09-11T11:23:44+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی شمشیردوابرو! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Sword of the eyebrows! Poem: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2142 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-family: &quot;B Titr&quot;;">او چو عیسی</span><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-family: &quot;B Titr&quot;;">&nbsp; </span><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-family: &quot;B Titr&quot;;">مریم</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(0, 32, 96);"><font size="3">میتوانست که کند زنده مرا<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(0, 32, 96);"><font size="3">وای ازین بخت سیاه که<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(0, 32, 96);"><font size="3">به شمشیر&nbsp; دو ابرو بکشت او ما را !</font></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#002060"> </span><b><span lang="FA" style="font-size:8.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:#002060"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(0, 32, 96);"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664540/jikghyuj.jpg"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><b><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:#002060">Mohammad-erfan.mihanblog.com<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><b><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:#002060">Sheroerfan.blog.ir<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:#002060">عرفان و اعتراض<o:p></o:p></span></b></p> text/html 2018-09-11T09:28:05+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی این راه حسین نیست!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) This is not Hussein's way! Author: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2141 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Titr&quot;;">واقعۀ کربلا راهی ست </span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Titr&quot;;">وسیله ای ست- نمایش و حماسه ای است</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#0070C0">برای نشان دادن پهلوانی ها و قهرمانی ها و فداکاری ها و ایثارها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#0070C0">و از خود گذشتگی ها و چگونه برخورد کردن با دیکتاتورهای<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#0070C0">زمین و زمان !</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;"> &nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><br></p> text/html 2018-09-11T09:12:57+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی انسان خوب مومن بد!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Good man and bad believer! Author: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2140 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 9pt;">اگر روزی ناچار به انتخاب باشم،</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">ترجیح میدهم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">با <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">انسان های خوب زندگی کنم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">تا <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">با &nbsp;مومنان بد!</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664540/jkithyu.png"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;">Mohammad-erfan.mihanblog.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Bodoni MT Black&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;">Sheroerfan.blog.ir<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">عرفان و اعتراض<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-09-10T16:43:11+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی کافی است از چشمهایمان باران ببارد! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) It's enough to shower our eyes! Poem: Mohammad Khodkhodaie http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2139 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 9pt;">کافی ست </span><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 9pt;">تا از چشمهایمان باران ببارد</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#002060">تا که &nbsp;شاید بشوید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#002060">رد پای فجایع را<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#002060">تا که شاید <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><br></p> text/html 2018-09-09T10:25:09+01:00 mohammad-erfan.mihanblog.com محمد کدخدایی مردم شکسته دل! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/2138 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 10pt;">تا که فرصت باقی است از عمر ما</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">جبران بگذشته کنیم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">مردم بشکسته دل را<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">به شتاب <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;">دعوت به میهمانی کنیم</span><b><span lang="FA" style="font-size:7.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Titr&quot;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/555/1664540/jukihgyu.jpg"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size:7.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;">Mohammad-erfan.mihanblog.com<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size:7.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;">Sheroerfan.blog.ir<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;">عرفان و اعتراض</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>